Inventering

Inventering av Snåltäppan

Inventering av Snåltäppan

Utsättning av inventeringsrutor Snåltäppan

För att studera hur ängsskötsel, fagning och slåtter med lie påverkar floran kommer Naturskyddsföreningen att genomföra inventeringar. Under 2012 genomfördes tre inventeringar som blir utgångsläget eftersom skötseln av ängen påbörjas 2012. Under 2013 har även tre inventeringar genomförts.

Området besöks under tre gånger, i maj, slutet av juni och just före slåttern i augusti och alla vid besöket anträffade växter noteras.

Utvecklingen av den botaniska mångfalden mäts genom att totalt fem rutor om 1,0 x 1,0 meter som fixeras efter två bandprofiler inventeras årligen med avseende på vilka arter och i vilken kvantitet som förekommer i varje ruta. Alla förekommande arter noteras varje gång de påträffas. Inventeringsrutornas läge på profilen säkerhetsställ genom att två järnrör per ruta slås ned efter bandprofilerna.

Försök till återinförande av flora görs genom att frömatrial hämtas från lämpliga lokaler i kommunen och läggs på ängen efter slåttern i augusti.

Dokumentation: Både under den översiktliga inventeringen och vid de årliga kontroll-inventeringarna antecknas i fält inventeringens resultat på ett standardiserat protokoll. Ett protokoll används för varje besök. Om spontant upptäckta ”nya växter” som inte påträffas innanför någon inventeringsruta görs en anteckning som bifogas protokollen. Protokollen överlämnas efter varje inventeringstillfälle till Järfällas kommunekolog och Naturskyddsföreningen förvarar en kopia som även presenteras på vår hemsida.

Sammanställning: Varje år sammanställs resultatet efter protokollen och publiceras på Naturskyddsföreningens hemsida.

Rapport Inventering av Snåltäppan 2012

Rapport – resultat inventering Snåltäppan 2012 – 15

Bilaga 1 Inventeringslista Snåltäppan 2012-2015

Bilaga 1: Utsättning av inventeringsrutor Snåltäppan