2017 Naturskyddsföreningen fyllde 50 år

Järfällakretsen fyller 50 år 2017 Järfällakretsen är årsbarn med Naturvårdsverket. Båda bildades 1967. Detta skedde inte i ett vacuum. Såväl miljöorganisationer som Sveriges regering insåg att något måste göras för att förbättra miljön. Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Järfälla bildade en egen krets med målet att skydda skogarna öster och väster om Järfälla tätort. Tanken var […]

Läs mer

Detaljplanens avverkning i nyckelbiotop av 5 tallar blev drygt 70

I planbeskrivningen för Stäkets verksamhetsområde anges att c:a 5 tallar skall avverkas för att bereda plats för gång- och cykelväg (GC-väg) norr Rotebroleden. Arbetet har påbörjats med avverkning för den planerade GC-vägen som skall gå norr om Rotebroleden. Av kartbilden nedan framgår området, sk. nyckelbiotop, där kommunen framhållit att de har tagit särskilda hänsyn till […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen går vidare och överklagar detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde till Mark- och Miljööverdomstolen.

Vacker natur som försvinner! Efter avslag i Mark- och miljödomstolen har vi gått vidare till Mark- och miljööverdomstolen som är nästa och högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt bildades den 2 maj 2011 och ersatte då Miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från landets fem mark- och […]

Läs mer

Mark- och miljödomstolen avslår Naturskyddsföreningens överklagan av Stäkets verksamhetsområde

Snart försvinner denna vackra 150 – 200 åriga blandskog med vackra gläntor och ersätts med ”stenöken”. Det omfattande arbete som Naturskyddsföreningen lagt ner har inte beaktats utan i stället ersatts av en skrivbordsanalys där Mark- och miljödomstolen (MMD) i sin slutsats anger: Sammantaget finner mark- och miljödomstolen, vid en avvägning mellan olika motstående intressen, att […]

Läs mer

Suptallen står kvar – hur länge?

Benämningen suptall kommer av att det var en plats där man tidigare på hästtransportens tid rastade, utbytte nyheter och tog sig en sup innan färden fortsatte. Vii har inte kunnat verifiera att den fungerat som suptall. Tallen står ”strategiskt” på rätt plats. Efter den långa stigningen från Stäket, som var centrum i Järfälla tidigare, behövde […]

Läs mer

Slutavverkning (Kalhygge) planeras i blivande naturreservat Ängsjö

Enligt Skogens Pärlor är en avverkningsanmälan på 3,8 ha, söder Ängsjö, gjord till Skogsstyrelsen som har godkänt den. Anmälan gjordes 2015-11-25. Bild 1 Avverkningsanmälan Ängsjö Omsatt till alternativen från förstudien till naturreservatsbildningen så är det ett mycket värdefullt skogsparti ur rekreationssynpunkt som blir kalhygge. Bild 3 80-årigt granbestånd klart för avverkning Beståndet består av tät granskog […]

Läs mer

Förstudie om kommunalt naturreservat för Ängsjö

I koalitionsplattformen anges att Ängsjö friluftsområde skall utredas som nytt naturreservat. Direktiv till förstudien Arbetet har påbörjats och en förstudie  har genomförts. Direktiv till förstudien: ”I Översiktsplanen 2014 föreslås att Ängsjö friluftsgård ska utvecklas och att skydd för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör införas. Även grönplanen och dess olika mål styrker behovet av att bevara områdets […]

Läs mer

Vi möter politikerna för att diskutera Stäkets verksamhetsområde

Vårt överklagande till länsstyrelsen har avslagits. Vi kommer att möta politikerna och diskutera hur de ser på den försvagning av barrskogssambandet som sker vid en etablering av verksamhetsområdet. På kretsstämman togs följande beslut: ”§18 Ärenden som styrelsen förelägger stämman Allan Edblom berättade att vi har fått avslag på föreningens överklagan av Stäkets verksamhetsområde. Han informerade om […]

Läs mer