Stora Ängsnäs

Vem skulle för några år sedan tro att Kallhäll i Järfälla skulle ha en äng med biotopskydd? Så är det faktiskt.

Gullviva

Nattviol samt Natt och Dag

Omedelbart öster om E18 i Kallhäll finns Kallhälls Villastad. För att komma dit går eller åker man under E18. Innanför viadukten finns till höger en liten gatstump som heter Rödklintsvägen och i förlängningen av denna finns en gammal betesmark som kommit att kallas Stora Ängsnäs efter en gård som en gång låg i området.

År 2015 fick Järfällakretsens styrelse genom observationer av boende och medlemmar i Villastaden reda på att denna betesmark skulle exploateras av Vattenfall för att utöka kapaciteten på den transformatorstation som finns vid Rödklintsvägen. Marken ägs av Järfälla kommun och ett avtal hade skett avseende exploateringen. Vi fick också reda på att ängen hyser en intressant ängsflora med bl.a. nattviol. Styrelsen tog genast kontakt med kommunekologen och den politiska koalitionen. Sedan skedde en snabb förhandling mellan Vattenfall och Järfälla kommun och ängen räddades i sista sekund.

Ängen har mycket gamla anor som kontinuerlig betesmark och genom slåtter, troligtvis sedan 1500 -1600-talet. Omgivningarna öster om ängsområdet karaktäriseras även idag av betesmark och jordbruk. Trädslagen i brynen och på åkerholmar domineras främst av lövträd.

Du kan läsa mer om bakgrunden och förslag från kretsen till bildande av ett kommunalt biotopskyddsområde i dokumentet Utredning och förslag till bildande av biotopskyddsområde Stora Ängsnäs2 som skickades till Järfälla kommun 2016. Bakom dokumentet står Allan Edblom och Nicklas Johansson.

Idag har har ängen biotopskydd

I december 2018 tog Järfälla kommun ett beslut att ge ängen Stora Ängsnäs kommunalt biotopskydd, vilket är mycket glädjande. Inga andra växtsamhällen på jorden är lika rika om man räknar antalet växtarter per kvadratmeter. För att bevara ängens mångfald krävs det skötsel och kommunen rensar bort växter som kan ta överhand, såsom örnbräken och piprör. På delar av ängen som tidigare inte vårdats har ängen slagits. Dessutom har en stig slagits som går genom området för besökare, Den gamla vägen genom området som gick från den gamla landsvägen mellan Stockholm Västerås till de gamla torpen Stora Ängsnäs Tomteberga till Boda äng har också slagits.

Gräset har slagits så det nu finns en stig från Rödklintsvägen till tomtruinen Stora Ängsnäs.

 

Läs mer om Stora Ängsnäs HÄR.