Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Strimsporig hjorttryffel Rödlistad art som Järfälla kommun har fått i uppdrag att bevara

Strimsporig hjorttryffel Rödlistad art som Järfälla kommun har fått i uppdrag att bevara

Förluster av biologisk mångfald är ett av vår tids största miljöproblem. De naturliga ekosystemens (livsmiljöernas) tjänster är livsviktiga för människan och kan värderas till mycket stora belopp. När arter och livsmiljöer minskar i antal eller rent av utrotas, rubbas de naturliga ekosystemen. Deras funktioner är grundläggande för vårt välbefinnande och vår långsiktiga överlevnad. Ekosystemen levererar ett stort antal livsviktiga tjänster som mat, bränsle, vatten- och luftrening samt rekreation och naturupplevelser. För att uppmärksamma problemet och öka insikten om att vi måste förbättra livsvillkoren för växter och djur i alla världsdelar utlyste FN  2010 som det internationella året för biologisk mångfald. Men växt- och djurarter går inte bara förlorade i andra länder utan detta gäller också i hög grad Sverige.

Den senaste svenska rödlistan presenterades i april 2010 av ArtDatabanken (http://www.slu.se/artdatabanken/) vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) . Den bekräftar att situationen för våra svenska arter inte blivit bättre de senaste åren, man kan förenklat säga att förlusterna fortsätter i ungefär samma takt som tidigare.

4 127 arter är klassade som rödlistade varav 212 är kategoriserades som Akut hotad, 634 som Starkt hotad, 1 096 som Sårbar, 1 440 som Nära hotad, 521 som Kunskapsbrist och 224 arter som Nationellt utdöd.

Målen som beslutats av FN, EU och Sveriges riksdag att förlusterna av biologisk mångfald skulle vara hejdade år 2010 har inte uppnåtts. Nu krävs kraftåtgärder för att nå målet inte bara från våra politiska partier utan också genom aktiv medverkan från enskilda, kommuner, organisationer och föreningar! Det krävs också att besluten omsätts i konkreta åtgärder och handlingar som leder till positiva och synbara resultat i vår svenska natur! Naturskyddsföreningen anordnade en informations- och diskussionkväll på Hyllan i Järfälla bibliotek den 26 oktober 2010. Jan Terstad från ArtDatabanken och Tore Söderquist vid Enveco Miljöekonomi AB, inledde kvällen med föredrag. Bl a fick vi veta att det finns minst 50.000 arter i Sverige och att man fortfarande upptäcker ny arter.

Varje kommun i Sverige har fått en rödlistad ansvarsart att skydda och i Järfälla är det Strimsporig hjorttryffel som vi skall befara. Den finns bara på en handfull ställen i hela världen, bl a i Gåseborg. Kommunstyrelsens ordf. Eva Lennström fick 2010 ett vykort av miljöministern där han påpekar att vi behöver hennes och kommunens hjälp att bevara den hotade arten Sporstrimmig hjorttryffel. Avsikten med kortet är att inspirera till förnyade insatser, med start under det internationella året för biologisk mångfald.

Tore Söderqvist berättade att en nötskrika i EKO-parken värderas till 50.000 kronor för sitt arbete med att ”plantera” ekar. Läs mera i presentationerna.

Ekosystemtjänster

Regeringen har tillsatt en utredning om hur ekosystemtjänster skall synliggöras. Citat ur betänkandet:

 ”Biologisk mångfald är en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster, vilka är en bas för vår välfärd. Både offentliga och privata aktörer är direkt eller indirekt beroende av ekosystemtjänster. Att inkludera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen och näringslivsutveckling framstår som alltmer angeläget i takt med den pågående utarmningen av biologisk mångfald, men frågan är hur detta kan göras på ett effektivt sätt…..

Omsorg om naturen är inte ett särintresse. Integrering av ekosystemtjänster behöver ske inom många politikområden och samhällssektorer. På så sätt kan ekosystemens kapacitet att generera viktiga ekosystemtjänster säkerställas och därmed kan samhällets möjligheter att uppnå hållbar utveckling förbättras”.

 Länkar till

Här får du 69 tips på hur du kan hjälpa till

Centrum för Biologisk Mångfald (CBM)

Järfälla kommuns hemsida om ”Miljö och klimat”

Trädgårdens mångfald

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster– Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

Presentationer om biologisk mångfald

Biologisk mångfald – vad, varför,vad kan vi göra i Järfälla?

Biologisk mångfald och ekonomi (Tore Söderqvist)