Ängsskötsel av Snåltäppan

Gullvivor Snåltäppan

Blommande gullvivor Snåltäppan

Tillsammans med Järfälla kommun och Järfälla hembygdsförening sköter vi Snåltäppan – fagning och slåtter, fr o m 2012. Detta är ett direkt bidrag till förverkligandet av biologisk mångfald och samtidigt en trevlig aktivitet för alla åldrar.

”Äng är åkers moder” är ett gammal talesätt som pekar på den historiska betydelsen av våra ängar.

Skötseln av Snåltäppan omfattar fagning på våren och slåtter med lie i augusti.

För att studera vilka effekter skötseln får av den nya ängen vid Snåltäppan genomför vi inventeringar. Vid tre tillfällen under sommaren  inventerar vi växtligheten. Detta kommer att följas upp under kommande år för att se om skötsel av ängen med fagning och lieslåtter ger resultat.

Den första inventeringen skedde i maj 2012. Tre inventeringar per år har hittills genomförts. Ett 70-tal arter finns på ängen. Rapport Inventering av Snåltäppan 2012

Rapport – resultat inventering Snåltäppan 2012 – 15

Bilaga 1 Inventeringslista Snåltäppan 2012-2015

Kontaktperson: Kennet Andersson, 070 002 53 60. Inventeringen: Maria Elfström 070 537 27 67

 

Här kan du läsa mera om ängar och ängsskötsel

Inventering av Snåltäppan

Ängsskötsel

Hjälp bastardsvärmaren

Naturens ABC – Ängens blommor

Ängsmakarna

Så hittar du till Snåltäppan

Karta, så hittar du till Snåltäppan