Järfälla kommun arbetar med koldioxidbudget för att anpassa miljöplanen till Parisavtalet.

Som första kommun i Sverige har Järfälla kommun nu ett vetenskapligt förankrat underlag som visar hur kommunen behöver arbeta för att genomföra Parisavtalet. I miljöplanen står det att Järfälla ska ta sitt ansvar för att bidra till det globala klimatmålet, tvågraders-målet. I mål och budget 2017 ges kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att […]

Läs mer

Detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde har vunnit laga kraft – vad gör vi nu?

Ovanstående bild visar de åtgärder som Calluna föreslagit för att kompensera det intrång som exploateringen av Stäkets verksamhetsområde innebär. Länsstyrelsen anser de otillräckliga och kräver att produktionsinriktade områden ges ett varaktigt skydd som Naturreservat eller genom Naturvårdsavtal. Några höstbilder från Stäkets verksamhetsområde som snart är ett minne blott i och med att området exploateras.   Detaljplanen […]

Läs mer

Slutliga överklagandet Stäkets verksamhetsområde överlämnat till Mark och Miljödomstolen

Ett preliminärt överklagande lämnades in till 2016-04-07 varvid vi bad om uppskov, vilket beviljades till 2016-05-16. Efter kompletteringar och omarbetning lämnades ett Slutligt överklagandet Mark och miljödomstolen Vi betonar vikten av barrskogssambandet och att det fyller en mycket viktig funktion som spridningssamband och biologisk mångfald. De kompensationsåtgärder som Länsstyrelsen  och Calluna föreslår för att genomföra planen sker […]

Läs mer

Förstudie om kommunalt naturreservat för Ängsjö

I koalitionsplattformen anges att Ängsjö friluftsområde skall utredas som nytt naturreservat. Direktiv till förstudien Arbetet har påbörjats och en förstudie  har genomförts. Direktiv till förstudien: ”I Översiktsplanen 2014 föreslås att Ängsjö friluftsgård ska utvecklas och att skydd för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör införas. Även grönplanen och dess olika mål styrker behovet av att bevara områdets […]

Läs mer

Vi möter politikerna för att diskutera Stäkets verksamhetsområde

Vårt överklagande till länsstyrelsen har avslagits. Vi kommer att möta politikerna och diskutera hur de ser på den försvagning av barrskogssambandet som sker vid en etablering av verksamhetsområdet. På kretsstämman togs följande beslut: ”§18 Ärenden som styrelsen förelägger stämman Allan Edblom berättade att vi har fått avslag på föreningens överklagan av Stäkets verksamhetsområde. Han informerade om […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen får stöd för överklagande i Förslag till ny miljöplan 2016 – 2024

Järfälla kommun har under året arbetat med att revidera Miljöplan 2016-2024 som nu skickas på remiss. Från Miljöplanen kan vi hämta följande positiva mål som stöder vårt arbete med Överklagande av Stäkets verksamhetsområde och ängen vid Stora Ängsnäs. Om Stäkets verksamhetsområde genomförs enligt nuvarande förslag så kommer rimligtvis skogmesar att minska och målet för ett rikt […]

Läs mer

Anmäl dig till studiecirkel i avfall

Vi i Naturskyddsföreningen i Järfälla startar en studiecirkel i Avfall som resurs i det uthålliga samhället. Studiecirkeln börjar i mitten oktober i någon av ABF:s lokaler ( datum och tider samt lokaler kommer att meddelas senare.) Studiecirkeln om Avfallet som resurs i kretsloppet börjar tisdag den 4 nov. kl 18.00-20.15 Riddaplatsen 36. 6tr. ABF Världens […]

Läs mer

14-03-24 Kommunen pushar sig själv framåt

Klimatsmarta Järfällabor klampar vidare i projektet för att utveckla sina klimatsmarta vardagslösningar och se om det går att leva på ett mer miljövänligt vis här i Järfälla. Men projektet är inte bara till för individerna i projektet utan skapar också effekten att kommunen om och om igen genom sitt eget projekt blir påminda om klimatarbetet. […]

Läs mer

2014-03-03 Många frågor till Jenny Ångman när strategiskt miljöarbete i Järfälla presenterades

Miljöplanerare Jenny Ångman att presenterar den 3 mars det strategiska miljöarbetet i Järfälla, som berör bl.a. översiktsplanen, certifiering av stadsdelar, miljöplanen och klimatsmarta Järfällabor. Jenny började med en översikt över hur övergripande mål som miljökvalitetsmålen ligger till grund för de mål som anges i miljöplanen. Av de 16 miljökvalitetsmål som regeringen har beslutat om kommer […]

Läs mer