Gokartbanan – följetong i sociala medier

Gokartbanan har blivit en följetong i sociala medier. Ett resultat av undermåligt arbete från kommunens sida i samband med detaljplanearbetet. För att snabbt undanröja Länsstyrelsen hot om att upphäva detaljplanen lovade kommunen att genomföra den utredning och samråd som krävdes. Utredning redogjorde konsekvenserna för barrskogssambandet i Järvakilen och pekade på behov av åtgärder som kommunen […]

Läs mer

Mark- och miljödomstolen avslår Naturskyddsföreningens överklagan av Stäkets verksamhetsområde

Snart försvinner denna vackra 150 – 200 åriga blandskog med vackra gläntor och ersätts med ”stenöken”. Det omfattande arbete som Naturskyddsföreningen lagt ner har inte beaktats utan i stället ersatts av en skrivbordsanalys där Mark- och miljödomstolen (MMD) i sin slutsats anger: Sammantaget finner mark- och miljödomstolen, vid en avvägning mellan olika motstående intressen, att […]

Läs mer

Slutliga överklagandet Stäkets verksamhetsområde överlämnat till Mark och Miljödomstolen

Ett preliminärt överklagande lämnades in till 2016-04-07 varvid vi bad om uppskov, vilket beviljades till 2016-05-16. Efter kompletteringar och omarbetning lämnades ett Slutligt överklagandet Mark och miljödomstolen Vi betonar vikten av barrskogssambandet och att det fyller en mycket viktig funktion som spridningssamband och biologisk mångfald. De kompensationsåtgärder som Länsstyrelsen  och Calluna föreslår för att genomföra planen sker […]

Läs mer

Slutavverkning (Kalhygge) planeras i blivande naturreservat Ängsjö

Enligt Skogens Pärlor är en avverkningsanmälan på 3,8 ha, söder Ängsjö, gjord till Skogsstyrelsen som har godkänt den. Anmälan gjordes 2015-11-25. Bild 1 Avverkningsanmälan Ängsjö Omsatt till alternativen från förstudien till naturreservatsbildningen så är det ett mycket värdefullt skogsparti ur rekreationssynpunkt som blir kalhygge. Bild 3 80-årigt granbestånd klart för avverkning Beståndet består av tät granskog […]

Läs mer

Beslut har tagits om programmet för samråd för Barkarbystaden

I måndags beslutade kommunstyrelsen att godkänna program för Barkarbystaden. I sammanfattning av beslutet står det ”I huvudsak är strukturplanen densamma som i samrådsskedet med undantag för mindre delar av stadsstrukturen som har bearbetats vidare och fått en mer tydlig inriktning för kommande bebyggelse. Programmet har även kompletterats med mer information om planeringsförutsättningar.  Strukturen bygger vidare […]

Läs mer

Kommunstyrelsen tar beslut om tillägg till Översiktsplan Barkarbystaden

Den 15 juni tar kommunstyrelsen beslut om hur den nya Barkarbystaden skall utformas. Beslut tas att ”Program för Barkarbystaden – tillägg till den fördjupade översiktsplanen” skall skickas på samråd. Kartan ovan visar den nya omfattningen. Av beslutsunderlaget framgår att ”Programmet med dess text och beskrivningar ska fungera som ett tillägg till FÖP:en. Plankartan ersätts med en […]

Läs mer

Nu har NaturInfo öppnat

  Nu har NaturInfo öppnat för säsongen! I parken vid Görvälns slott ner mot vattnet ligger Naturskyddsföreningens NaturInfo inrymt i slottets gamla tvättstuga. Här arrangerar vi utställningar och informerar i miljöfrågor. För närvarande är det en utställning om ekosystemtjänster: Arter dör ut, bina kämpar för att överleva i en alltmer produktionsinriktad miljö som minskar de småbrutna och […]

Läs mer

2014-06-05 Ny utställning om ekosystemtjänster i NaturInfo

Utställningen om Ekosystemtjänster öppnar på Nationaldagen kl 12:00. Den kommer sedan att vara öppen när NaturInfo är öppet, lör- och söndagar – vår och höst. Arter dör ut, bina kämpar för att överleva i en alltmer produktionsinriktad miljö som minskar de småbrutna och artrika miljöer som bina behöver. Vi försöker beskriva vad ekosystemtjänster är och besvara […]

Läs mer

2014-02-10 Naturskyddsföreningen lämnar in synpunkter på Översiktsplanen

Utställningshandling för Översiktplanen har varit ute på remiss och sista datum för synpunkter var den 10 februari. Om man läser igenom Samrådshandlingen så ser man att partierna har olika åsikter om hur våra gröna områden skall utvecklas. Av kommunstyrelseförvaltningens kommentarer framgår: Förvaltningen är medveten om de juridiska svårigheterna med att ompröva/upphäva naturreservats gränser. I det […]

Läs mer