Beslut tas i KF och KS om bildande av Norra Igelbäckens naturreservat

Vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde 2017-04-09 och kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 2017-04-23 tas beslut om bildande av Norra Igelbäckens naturreservat. Från Naturskyddsföreningens sida uppskattar vi koalitionens initiativ att äntligen bilda naturreservatet. 2004 fanns ett förslag till bildande av ett reservat men vid regimskiftet lades planerna på is. Tyvärr har reservatets storlek minskat från 60 ha till 44 […]

Läs mer

Äntligen! Kommunens förslag Norra Igelbäckens naturreservat.

BiIden är en illustration av den färdigbyggda Barkabystaden med  Norra Igelbäckens naturreservat i förgrunden. Förslaget innebär att den saknade och svaga länken i Järvakilen äntligen blir naturreservat. Vi är mycket positiva till att det äntligen blir naturreservat i denna kritiska del av Järvakilen. Naturskyddsföreningen i Järfälla, Friluftsfrämjandet i Järfälla, Naturskyddsföreningen Stockholms län och Förbundet för […]

Läs mer

Kulturvandring längs Igelbäcken

Ingrid Kennerstedt Bornhall, Järfälla kultur och Åke Lundberg guidade oss genom en spännande och intressant tur längs Igelbäcken och flygets (F8) historia och användning av området som nu kommer att bli Barkarbystaden och Norra Igelbäckens naturreservat. Turen startade vid Karlslunds förskola och följde kartbilden enligt nedan. Igelbäcken rinner upp i Säbysjön, passerar punkt 4 och […]

Läs mer

Beslut har tagits om programmet för samråd för Barkarbystaden

I måndags beslutade kommunstyrelsen att godkänna program för Barkarbystaden. I sammanfattning av beslutet står det ”I huvudsak är strukturplanen densamma som i samrådsskedet med undantag för mindre delar av stadsstrukturen som har bearbetats vidare och fått en mer tydlig inriktning för kommande bebyggelse. Programmet har även kompletterats med mer information om planeringsförutsättningar.  Strukturen bygger vidare […]

Läs mer

Naturskyddsföreningens synpunkter på Program för Barkarbystaden

Utdrag ur uppdragsbeskrivningen. ”Med anledning av stockholmsöverenskommelsen och utbyggnaden av tunnelbana till Barkarby behöver Järfälla kommun utöka sitt bostads-byggnadsåtagande i Barkarbystaden. Den fördjupade översiktsplanen från 2006 är fortfarande i stort sett aktuell men med tunnelbana, istället för spårväg som tidigare var huvudalternativ, behöver ett tillägg göras. Programmet tar i anspråk ett större markområde och ger […]

Läs mer

Kommunstyrelsen tar beslut om tillägg till Översiktsplan Barkarbystaden

Den 15 juni tar kommunstyrelsen beslut om hur den nya Barkarbystaden skall utformas. Beslut tas att ”Program för Barkarbystaden – tillägg till den fördjupade översiktsplanen” skall skickas på samråd. Kartan ovan visar den nya omfattningen. Av beslutsunderlaget framgår att ”Programmet med dess text och beskrivningar ska fungera som ett tillägg till FÖP:en. Plankartan ersätts med en […]

Läs mer