Lennart Nilsson KD lämnar motion till kommunalfullmäktige om att bevara gokartbanan

Till kommunalfullmäktiges sammanträde den 7 nov. lämnade Lennart Nilsson, Kristdemokraterna, in ovanstående motion. Enligt Lennart har inte KF tagit beslut om att gokartbanan skall läggas ned. Gokartbanan har ett arrendeavtal med Häradsallmänningen som är uppsagt till den sista dec. 2016 och ligger med i de åtgärder som Länsstyrelsen har bedömt erforderlig för att inte ytterligare […]

Läs mer

Detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde har vunnit laga kraft – vad gör vi nu?

Ovanstående bild visar de åtgärder som Calluna föreslagit för att kompensera det intrång som exploateringen av Stäkets verksamhetsområde innebär. Länsstyrelsen anser de otillräckliga och kräver att produktionsinriktade områden ges ett varaktigt skydd som Naturreservat eller genom Naturvårdsavtal. Några höstbilder från Stäkets verksamhetsområde som snart är ett minne blott i och med att området exploateras.   Detaljplanen […]

Läs mer

Liberalerna protesterar mot att gokartbanan läggs ner

Från Naturskyddsföreningens sida ser vi att det inom kommunen råder en stor brist på kunskap om Järvakilens funktion. Järvakilen sträcker sig från Sigtuna i norr till Valdemars udde på Djurgården. Området mellan Stäkets trafikplats och Katrinedal utgör en svag länk framförallt genom att barrskogssambandet kommer att kraftigt försvagas om Stäkets verksamhetsområde etableras.  I Miljömålen, grönstruktur […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen går vidare och överklagar detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde till Mark- och Miljööverdomstolen.

Vacker natur som försvinner! Efter avslag i Mark- och miljödomstolen har vi gått vidare till Mark- och miljööverdomstolen som är nästa och högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt bildades den 2 maj 2011 och ersatte då Miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från landets fem mark- och […]

Läs mer

Mark- och miljödomstolen avslår Naturskyddsföreningens överklagan av Stäkets verksamhetsområde

Snart försvinner denna vackra 150 – 200 åriga blandskog med vackra gläntor och ersätts med ”stenöken”. Det omfattande arbete som Naturskyddsföreningen lagt ner har inte beaktats utan i stället ersatts av en skrivbordsanalys där Mark- och miljödomstolen (MMD) i sin slutsats anger: Sammantaget finner mark- och miljödomstolen, vid en avvägning mellan olika motstående intressen, att […]

Läs mer

Avverkning för Rotebroleden har påbörjats

I förra veckan påbörjades avverkningen av det område som Trafikverket disponerar för att bygga Rotebroleden. Av nedanstående karta framgår området. Som framgår av kartan kommer ett stort område att behövas för utbyggnad av Rotebroleden och Stäkets trafikplats. Dessutom kommer en trädallé att lämnas mellan G/C vägen på norra sidan av Rotebroleden som minskar nyckelbiotopens omfattning. […]

Läs mer

Detaljplan för Stäkets verksamhetsområde överklagas till Mark- och miljödomstolen

Vid mötet med politikerna där vi redogjorde för varför vi överklagar beslutet så informerade de att: Om Naturskyddsföreningen vinner målet kommer det att överklagas. Stäkets verksamhetsområde måste etableras. För att lösa de krav som vi framförde på barrskogssambandet så skulle avge en avsiktsförklaring. Presentation – Möte politikerna 2016-03-21 Vi åtogs att undersöka om inlämnandet av […]

Läs mer

Slutavverkning (Kalhygge) planeras i blivande naturreservat Ängsjö

Enligt Skogens Pärlor är en avverkningsanmälan på 3,8 ha, söder Ängsjö, gjord till Skogsstyrelsen som har godkänt den. Anmälan gjordes 2015-11-25. Bild 1 Avverkningsanmälan Ängsjö Omsatt till alternativen från förstudien till naturreservatsbildningen så är det ett mycket värdefullt skogsparti ur rekreationssynpunkt som blir kalhygge. Bild 3 80-årigt granbestånd klart för avverkning Beståndet består av tät granskog […]

Läs mer

Förstudie om kommunalt naturreservat för Ängsjö

I koalitionsplattformen anges att Ängsjö friluftsområde skall utredas som nytt naturreservat. Direktiv till förstudien Arbetet har påbörjats och en förstudie  har genomförts. Direktiv till förstudien: ”I Översiktsplanen 2014 föreslås att Ängsjö friluftsgård ska utvecklas och att skydd för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör införas. Även grönplanen och dess olika mål styrker behovet av att bevara områdets […]

Läs mer

Kretsen deltog i exkursion på Häradsallmänningen kring temat: Hyggesfritt skogsbruk

Bakgrund Skogssällskapet bjöd in Naturskyddsföreningen till en exkursion på Häradsallmänningen kring ovanstående tema. Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Stor kunskap och erfarenhet inom området var närvarande. Syftet med dagen var att utbyta information och praktiskt studera de avväganden och hänsynstagande som måste ske vid hyggesfritt skogsbruk. […]

Läs mer