Samråd och remisser under 2022

Tidigare har det varit intensiva detaljplaneremisser främst för Barkarbystaden och Veddesta, men under 2022 har det varit ganska lugnt. Däremot har kretsen kunnat inge synpunkter på Järfälla kommuns miljö- och klimatpolicy. Vi återkommer till detta senare. 

Det som skiljt ut sig de senaste åren är de samråd som Svenska Kraftnät genomfört och där kretsen skickat in synpunkter. Dels har det först gällt dragningen med nya ledningar för 400 kV mellan Överby (Sollentuna) och Beckomberga. Här har det funnits många förslag men man arbetar nu med ett förslag som berör Sollentunas befintliga dragning förbi Viby ner mot Akalla, Stockholms nordligaste del omedelbart söder om Vålberga och sedan till Beckmberga. Denna dragning är som vi kan se inte fastlagd definitivt än. 

Under 2022 har det kommit underlag i ett samråd avseende SKVs dragning av ny 400kV ledning mellan Hamra (Enköping) och Överby (Sollentuna). Idag går deras ledning genom Försvarsmaktens område i Kungsängen och via Edstippen till Överby. Försvarsmakten har begärt att ledningar inte ska dras över deras mark i fortsättningen. Den nya dragningen föreslås nu för Järfällas del gå via sjökabel från ett område söder om det militära området över till Järfällasidan strax söder om Ängsjö friluftsgård. Därefter finns det två förslag på dragning genom Sollentuna Häradsallmänning till Överby. Kretsen har svarat på remissen och har som argument mot de föreslagna alternativ dragningarna och har lag fram ett tredje förslag. Häradsallmänningen utgör en värdekärna för Järvakilen. Bland annat kommer skyddsvärda hällmarker att beröras.

Dessutom har även Vattenfall Eldistribution skickat ut samråd avseende dragning av ny lednin mellan Överby och Kungsängen, med något högre spänning än nuvarande, ny blir 130 kV. De nekas också att gå genom Försvarsmaktens område. Vattenfall, som inte använder sig av sjökabel, föreslår en dragning från Kungsängen via Stäksön till Lunds villaområde (söder om Ängsjö) och vidare mot Överby genom Häradsallmänningen och kommer att gå bl.a. över mycket skyddsvärda hällmarker. Även här har vi ett eget förslag.

Behovet av överföring av el från norr till söder och inte minst till Stockholm är vi alla smärtsamt medvetna om i dessa dagar. Detta gör att risken att dragningarna går ut över naturvärden är mycket stor.

Kretsens inventeringsgrupp och skogsgrupp har ofta besökt Häradsallmänningen. Vi som bekantat oss med området är bestörta över de föreslagna dragningarna. Området hyser, trots att det inte är skyddat från skogsbruk, stora naturvärden i de områden som berörs av förslagen. Resultaten av våra inventeringar har lagt in på Artportalen och vi har kunnat använda oss av detta i remissvaren. För de av er som inte varit i Häradsallmänningen föreslår vi att ni gör det. Hör av er så kan vi ta en runda när vädret tillåter det.

 

Görvälnverket ska byggas ut

Säker tillgång av vatten med god kvalitet ifrågasätts nog av få människor. I region Stockholms framtidsvision kommer Stockholm att växa kraftig. Detta kan helt klart ifrågasättas av flera anledningar. Dessa framtidsvisioner gör att vattentillgången behöver säkras. Vi som bor runt Mälaren är lyckligt lottade med en stor tillgång på vatten, men dricksvattnet måste även hålla en god kvalitet. Idag behöver vattnet renas från föroreningar som PFOS och andra föroreningar men framöver troligtvis även från algtoxiner på grund av ett varmare klimat. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. 

Görvälnverket som ligger på Skäftingeholmen i Järfälla har långt gångna planer att utvidga sin kapacitet och den yta som verket kommer att ha efter utbyggnaden blir ungefär fyra gånger dagens. Detta både för att täcka ökad produktionsvolym men även för att säkra kvalitén. En detaljplan har skickats ut av Järfälla kommun. Detta kan ses som okontroversiellt men området som det nya verket ska ligga på bedöms ha höga naturvärden av kretsens inventeringsgrupp. Området har även inventerats av en konsultfirma. Området verkar ha fått utvecklas fritt under längre tid utan att man stört biotopen med t.ex. gallringar. Inventeringsgruppen har sedan flera år inventerat Skäftingeholmen. Dessutom har medlemmar i Järfälla Ornitologiska Klubb inventerat hela området. Så sent som i höstas har kretsen initierat inventering av fladdermusbeståndet. 

Kretsen anser att det kan vara svårt att hävda att man måste lägga det nya verket någon annanstans på grund av all infrastruktur som är kopplat till det befintliga verket. Järfälla kommun kan då i stället kompensera för förlust av en värdefull biotop genom att avstå annat område med högt naturvärde från exploatering. Kretsen kommer att återkomma till detta.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.