Äntligen, Norra Igelbäckens naturreservat invigt.

Invigningen: Alliansen knyter ihop de grön-blå banden som symboliserar naturen och Igelbäcken.

Äntligen – Norra Igelbäckens naturreservat är nu invigt

Här knyter ordförande i miljö- och bygglovsnämnden Aphram Melki (C), ordförande för Tekniska nämnden Amanda Palmstierna (MP) och kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) ihop blå och gröna band för att förklara Norra Igelbäckens naturreservat invigt.

Det blåa symboliserar Igelbäcken, och det gröna är för Järvakilen. Detta säkrar fler grönområden som gynnar båda boende samt djur- och naturliv, säger Järfällas kommunekolog Katarina Ekestubbe.

I juni vann beslutet om naturreservatet laga kraft och detta är något som kommun­styrelsens ordförande talar varmt om.

Om Norra Igelbäckens naturreservat

Norra Igelbäcken är ett av naturreservaten på Järva­fältet. Genom reservatet rinner Igelbäcken, ett fiskrikt vattendrag som är en viktig livsmiljö för många arter.

Angränsande reservat kring Igelbäckens dalgång

Området är en del av ett gammalt odlingslandskap med öppna gräsmarker, åkerholmar och brynmiljöer. Delar av reservatet har tidigare varit flygfält. Tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby kommer att byggas under marken genom reservatet. När tunnelbanan är byggd kommer rekreations­möjligheterna i naturreservatet att utvecklas vidare.

Igelbäcken

Igelbäcken rinner från Säby sjön i Järfälla över Järvafältet och mynnar vid Ulriksdals slott i Edsviken, som har förbindelse med Lilla Värtan. Bäcken och dess dalgång har genom sin goda tillgänglighet, välbevarade kulturlandskap och rika växt- och djurliv mycket stort frilufts- och naturvärde.

Vattenflödet i Igelbäcken

Vattenflödet varierar mellan 1 l/s till 600 – 900 l/s. Olika uppgifter förekommer. Medelvattenflödet är 100 l/s. Under somrarna är vattenflödet ofta lågt och Stockholms stad fyller på vatten vid Akallaleden 10 – 15 l/s. I år har vattenfåran inom Järfällas område varit torr och vattennivån ligger 2 – 3 dm under dämmet vid Säbysjön. I samband med restaurering av Igelbäcken måste vattenfrågan lösas tillsammans med uppgrävningen av kulverten vid flygfältet.

Igelbäcken

Grönlingen

Stefan Lundberg, zoolog och verksam vid Naturhistoriska riksmuseet, redogjorde för grönlingen, en skygg fisk med gamla anor. Grönlingen är en liten långsmal bottenlevande fisk med bruna fläckar på ryggen och tre par skäggtömmar runt munnen. Grönlingen har gjort Igelbäcken känd för den i Sverige ovanliga fiskarten. Grönlingen upptäcktes 1896 i närheten av Ulriksdals slott och trivs bäst i klart och rinnande vatten, där den vanligtvis uppehåller sig i starkt strömmande partier över stenig botten. Förutom i Igelbäcken, Uppland, förekommer arten i Svärtaån i Södermanland och i flera vattendrag i Skåne och Halland. Sedan mitten av 1990-talet har den även påträffats längst uppe i norr, i Torneälvens nedre delar, på gränsen till Finland.

Stefan Lundberg Naturhistoriska museet berättar om grönlingen

Grönlingen har tidigare varit rödlistad men har nu status ”livskraftig”. Sedan 1999 genomförs så gott som årligen provfiskeundersökningar i Igelbäcken för att fastställa grönlingens och även andra fiskarters status. Det förekommer också öring, gädda, abborre, mört, sutare och ruda.

I Igelbäcken förekommer den nedströms Akallavägen.

Förekomst grönling Igelbäcken

Resultat vid provfisket 2018:

Resultatet i år visade att vattenflödet i bäcken är mycket lågt, precis som de tre senaste åren. Denna sommar har varit mycket torr, varm och regnfattig. Vattenföringen uppskattades till cirka 1-2 sekundliter. Vid provfisket påträffades 27 grönlingar ( tidigare år 98 st) på den undersökta sträckan av bäcken. 10 av de 27 fångade grönlingarna klassades som årsungar, vilket är positivt. Den minsta grönlingen som togs upp var 35 mm lång (tidigare 29 mm ) och den största 121 mm ( tidigare 109 mm). Samtliga fiskar mättes och vägdes innan de släpptes tillbaka i bäcken igen. Positivt är att nyrekryteringen av årsungar av grönling inom Igelbäcken vid Ulriksdal har skett även detta år, trots den omfattande vattenbristen.

Naturskolan Sollentuna visade sin verksamhet tillsammans med Olovslundsskolan

I skötselanvisningar för reservatet anges att åtgärder som skapar möjligheter till pedagogisk verksamhet skall främjas. I samband med invigningen visade Sollentuna naturskola exempel på hur naturen kan användas för underlätta inlärandet. Glada elever från Olovslundsskolan sprang omkring på ängen med fjärilshåvar och fångade en massa insekter. Frisk luft samt olika naturtyper samt rörelse ger de bästa förutsättningar för ökat lärande.

Naturskolan – Platsbaserat lärande

Sammanfattning

Från Naturskyddsföreningens sida uppskattar vi koalitionens initiativ att äntligen bilda naturreservatet. 2004 fanns ett förslag till bildande av ett reservat men vid regimskiftet lades planerna på is. Tyvärr har reservatets storlek minskat från 60 ha till 44 vilket vi, tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet för Ekoparken (FFE) och Friluftsfrämjandet i Järfälla, har försökt att påverka.

Arbetet med att färdigställa naturreservatet kommer att ske när tunnelbanan är klar vilket beräknas ske 2024. Under tiden kommer Barkarbystaden att växa.

För naturreservatets framtid är det viktigt att följa upp:

  1. Hur förbättras Igelbäckens hydrologi. Klimatförändringen kan innebär längre torra perioder liknande sommarens. Hur skall vattentillförseln säkras?
  2. Avvägning mellan friluftsliv, spontanidrott och att säkra Järvakilens funktion som utpekade svaga spridningssamband, växt- och djurmiljöer som är karakteristiska för livsmiljöerna i dalgången.
  3. Syftet med reservatet är också att återställa och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.
  4. Se till att anpassa detaljplaner för att tillgodose dessa behov och få en naturlig gräns mellan Barkarbystaden och reservbatet. En ny naturvärdesinventering (NVI) bör göras som redovisar konsekvenserna för spridningssamband och biotoper, djur- och växtliv baserat på det fördjupade översiktsplan för Barkarbystaden.
  5. Skydda Hästaklack och spridningssamband mellan reservat och Hästaklack.
  6. Bygga landskapsbro över Akalla- Norrviksvägen.
  7. Hantera ljusföroreningar och buller från Barkarbystaden.

Skötselplan Norra Igelbäckens naturreservat Se bilaga 3.

I beslutet ingår uppföljningsplan av naturreservatet.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.