Skogsgruppens vandringar

Järfällakretsens skogsgrupp har haft tre vandringar under våren/sommaren 2018

Den första vandringen gick till Knallboda som ligger i nordöstra delen av Stäket och i anslutning till Sollentuna Häradsallmänning. Området ägs av kommunen som sköter området som Naturskog. Detta är ett område med riktigt gammalt tallbestånd vilket visar sig i att många hyser tallticka, ett bevis på att tallarna är åtminstone 120 år gamla, troligtvis äldre. Vegetationen i övrigt är tät. Området är ganska unikt för Järfälla. Området ligger direkt i anslutning till Norra Stäket och genomkorsas av motionsstigar.
Öster och norr om Knallboda ligger skog som tillhör Sollentuna Häradsallmänning. Direkt öster om Knallboda ligger ett ca 10 ha stort tallbestånd som planeras att avverkas inom nära framtid, såvida inte delar redan avverkats där frötallar sparats. Området ser i alla fall ut att ha slutgallrats. Marktäcket var hyfsat frodigt med ris av blåbär och lingon. Det som är märkbart när man går från Knallboda in i den hårdgallrade tallskogen är att den intensiva fågelsången i Knallboda tystnar totalt när man kommer in i den hårdgallrade tallskogen. Skogsbruket i Häradsallmänningen är traditionellt svenskt skogsbruk med plantageodlingar vilket inte gynnar fågellivet. Detta hårdgallrade tallområde är ett påtagligt exempel på avsaknad av biologisk mångfald.

Den andra vandringen gick till Häradsallmänningens område direkt söder och östra om Ängsjö friluftsgård. Redan hösten 2017 insåg några av oss i föreningen att man avverkat skog inom Allmänningen, direkt söder om den östra parkeringen. Avverkningen var egentligen tänkt att ske ca. år 2020, men har tydligen tidigarelagts. Området var bevuxet med gran ca 70 till 80 år gamla. Enligt Allmänningens tidigare förvaltare Thies Eggers (2016) planerade man att kalavverka på grund av att granarna var sjuka. Detta är svårt att motbevisa, behövs sakkunskap till detta. De stubbar som vi tittat på ser friska ut. I området finns också fornlämningar, som man markerat med snitslar och lämnat halvhöga stubbar. Detta område är ca 3,8 ha.

 

 

Avverkning vid Ängsjö

Strax öster om detta området finns ett annat område som troligtvis har avverkats ca 2015. I det sydöstra hörnet har man lämnat lite frötallar. Området är ca 3,4 ha. Man planerar att markbereda båda områdena och plantera gran.

Redan tidigare, för ca 7 år sedan, avverkades ett område direkt öster om den östra parkeringen vid Ängsjö. Detta är återplanterat med tall. Enligt skogsförvaltare Eggers ämnar man låta området ha blandskog, ca 3 ha.

Ett motionsspår, som startar vid östra parkeringen, går mellan de två förstnämnda områdena och det senare. Följer man denna väg ytterligare österut kommer man till ett annat av Allmänningens skogsområden. Det har nyligen slutgallrats och man har lämnat kvar tall. Runt och genom detta område går ett par till tre motionsspår. Området är ca 7,8 ha. Frågan är när Häradsallmänningen tänker avverka detta område?

Totalt, inklusive det sista området som inte är totalavverkat ännu, rör det sig om ca 17-18 ha, allt i direkt anslutning till Ängsjö friluftsgård. Våren 2016 lade Tekniska nämnden fram en förstudie till kommunfullmäktige, se länk i slutet av detta stycke, över möjlig reservatsbildning vid Ängsjö. Förstudien omfattar tre olika förslag från ca 30 ha till 90 ha. I de två mer omfattande förslagen ingår mark på Sollentuna Häradsallmänning. Frågan skogsgruppen ställde sig var – finns det samarbete mellan olika planer (reservatsplaner / skogsbruksplaner) mellan Järfälla kommun och Sollentuna Häradsallmänning. Allmänningen ligger helt och hållet inom Järfälla kommun men är samägt av Stockholms kommun (30%), Sollentuna kommun (20%), Järfälla kommun (20%), de resterande 30%-en ägs av privata ägare och kommunen i Upplands Väsby. Häradsallmänningens styrelse har fyra ledamöter, en för varje område. Ordförande representerar i dagsläget de privata ägarna (30%) och vid lika röstning har han utslagsröst. Skogsgruppen beslutade därför att genomföra en vandring i detta område tillsammans med företrädare för de politiska partierna i Järfälla kommunfullmäktige. Tanken är dels att visa på avverkningar i ett område som frekventeras av mycket människor och dels försöka förmå Järfälla kommun.

Du hittar förstudien här

https://www.jarfalla.se/kommun-och-politik/kommunledning/kommunfullmaktige/kallelser-och-protokoll-for-kommunfullmaktige.html#0394763c95b625640-f174be52fa75544804-7a057b589a01311020

eller

om du går in på – Järfälla kommuns hemsida >kommun och politik >kallelser o protokoll> kommunfullmäktige 2016-03-14 > ärende 04 (04-04)

Vandring vid Ängsjö med Järfällapolitiker den 12 juni.

Samtliga partier bjöds in till vandringen. Samtliga meddelade att de skulle skicka en representant utom Sverigedemokraterna.  Inbjuden var också Järfällas representant i Häradsallmänningens styrelse. Han avböjde att komma. Kristdemokraterna backade ur efter att påminnelse skickats ut. Till vandringen kom alla som anmält intresse utom socialdemokraten, vilket vi tyckte var synd eftersom det är Järfällas största parti i kommunen. De partier som deltog var C, MP, V (2 personer), M och L. Vi var ca sex personer från skogsgruppen närvarande plus två andra föreningsmedlemmar.

Skogsgruppen gick hastigt igenom förstudien om reservatsscenarierna vid Ängsjö och om den något komplicerade strukturen som gäller för Sollentuna Häradsallmänning. Hur mycket insyn har Järfällas politiker i vad som sker i Häradsallmänningens arbete och ekonomi. Man kan nog säga utan att ljuga att de flesta visste mycket lite och någon politiker menade att Järfälla har bara en röst av fyra och kan därför inte styra vad som händer. Sollentuna Häradsallmänning ligger trots allt inom Järfälla kommun. Ett samarbete med de övriga två ägarkommunerna samt Upplands Väsby behövs.

Vi visade på avverkningar som gjorts och det område på över 7 ha som planeras att avverkas. En politiker (C) menar att det inte är avverkningsmoget, men det tröstar inte skogsgruppen / inventeringsgruppen efter som det finns ett annat område i Häradsallmänningen som man planerar att avverka tidig i höst. De av oss som besökt området menar att området inte är avverkningsmoget.

Efter att ha visat runt politikerna i de områden som vi hade planerat för kvällen satte vi detta i relation till tankarna runt reservatsbildningen. Vi i skogsgruppen som gick vandringen med politikerna menar att de har en hel del att ta tag i när det gäller Häradsallmänningen. Någon av politikerna menade som tidigare nämnts att Järfälla bara har en röst. Då återstår att samarbeta med de övriga kommunerna, något man kan förvänta sig, men som vi redan tidigare sett inte fungerar. Detta är även något som Länsstyrelsen i Stockholm förväntar sig

Enligt Häradsallmänningens reglemente skall man idka skogsbruk och tanken är som (skogs)brukligt att man skall gå med vinst. Sollentuna Häradsallmänning har en FSC-certifierad skogsbruksplan. Enligt en sådan skall man inte minst ta hänsyn till sociala värden och ge allmänheten insyn i avverkningsplaner. Inte ens Järfälla kommun verkar ha insyn. Man skall även avsätt minst 5% som inte brukas. Vi har svårt att se vilka dessa områden är. Häradsallmänningen omfattar ca 400 ha. Det finns en hel del intressanta områden inom Allmänningen och skogsgruppen menar att det finns all anledning att vi och Järfällas politiker skall kunna föra en dialog, dels med varandra och dels med Häradsallmänningens styrelse om hur man skulle kunna utveckla området till vad det egentligen redan är, en tätortsnära skog. Cirka 70% av marken ägs av kommuner och i slutändan av oss innevånare i Stockholm, Järfälla och Sollentuna.

Ytterligare en vandring gjordes till ett område strax öster om Tjäderberget

Efter tips från en Järfällapolitiker gick tre medlemmar i skogs-/inventeringsgrupperna till detta område den 11 juli. Med hjälp av skogsbruksplanskartan och nummer på avdelningen lyckades vi identifiera området. Vi tittade även på två intilliggande mindre avdelningar, en med tätt beståend av riktigt gamla aspar. Det andra var ett mer fuktigt område.

Området, enligt avverkningsanmälan är ca 3,7 ha, som ska avverkas sen sommar eller tidig höst (2018) består framför allt av gran med inslag av löv och är bitvis luckigt. Genom området går ett motionsspår som går i östlig – västlig riktning från gränsen mot Upplands Väsby till Tjäderberget. Öster om området och de andra små områdena går traktorvägen som börjar vid Allmänningsvägen och sträcker sig till Ängsjö.

I den södra avdelning som skall avverkas hittade vi Linnea, som inte är vanligt förekommande i Järfälla. På det fuktiga området norr om den planerade avverkningen hittade vi en del intressanta växter bl.a. Sårläka. Utmed vägen hittade vi Tibast.

Vår bedömning av de delar vi tittade på, är att avdelningens skogen inte verkar vara avverkningsmogen, men det avgör ju inte vi. Beståndet anges vara ca 90 år. Det vi däremot vänder oss mot är att avverkningar kommer att ske på var sin sida om motionsspåret. Nu är det ju så att alla avverkningar som nämnts här i rapporten ligger i anslutning till det som är motionsspår. Nu kan man ju också säga att de skogsbilvägar/traktorvägar som finns i området utnyttjas som motionsspår, vissa med elbelysning. Undantaget borde vara spåret som går uppe på Tjäderberget. Det borde inte användas för transporter.

Hör av dig till styrelsen.jarfalla@naturskyddsföreningen.se om du har frågor.

Kom till vår vandring i Häradsallmänningen söndagen den 7 oktober, se vår kalender och

vår skogskväll torsdagen den 15 november på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek.

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.