Beslut tas i KF och KS om bildande av Norra Igelbäckens naturreservat

Vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde 2017-04-09 och kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 2017-04-23 tas beslut om bildande av Norra Igelbäckens naturreservat.

Från Naturskyddsföreningens sida uppskattar vi koalitionens initiativ att äntligen bilda naturreservatet. 2004 fanns ett förslag till bildande av ett reservat men vid regimskiftet lades planerna på is. Tyvärr har reservatets storlek minskat från 60 ha till 44 vilket vi, tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet för Ekoparken (FFE) och Friluftsfrämjandet i Järfälla pekade på i vårt yttrande vid samrådet som skedde under perioden 2017-10-02 – 2017-11-10. Vidare framförde vi olika aspekter på vad vi anser utgör problem med Barkarbystadens utbredning, planering och brist på samspel med naturreservatet. Vi anser att genom samplanering kan Barkarbystadens värde öka samtidigt som naturreservatets funktion förbättras.

Vidare anser vi att de mål som anges i RUFS 2050 om att stärka och utveckla de svaga sambanden inte kommer att uppnås utan tvärtom försvagas. Föreningarna anser också att kommunen inte haft en integrerad planering av Barkarbystaden och naturreservatet så som beskrivs i RUFS 2050, där planering av grönområden ska ske integrerat med annan markanvändning, särskilt med planering av bebyggelsen.

Vi framför också behovet av att Hästa klack ingår i reservatet och att en landskapsbro skapas över Akallavägen för att stärka sambanden med Igelbäckens kulturreservat inom Stockholms stad.

Bygg‐ och miljöförvaltningens (Bmf) kommentarer

Bmf har i ”Program för ett bostadsnära reservat i hjärtat av Järva” beskrivit förutsättningar och delar av det förarbete som ligger till grund för reservatsförslaget. Bmf har sedan arbetat fram ett reservatsförslag utifrån det uppdrag som den styrande koalitionen givit avseende naturreservatets avgränsning och föreskrifter. I planeringsunderlaget programmet ”Aldrig långt till naturen-skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen” (Länsstyrelsens rapport 2003:20) har kommunen tagit upp sin intention att skydda ett område kring Igelbäcken som naturreservat. Bmf har kompletterat beslut och skötselplan med ett förtydligande stycke om Planer och förordnanden.

Kommunen har ett belysningsprogram (antaget under 2017) där det anges att: ”I naturreservaten ska belysning ske med stor hänsyn och primärt placeras vid entrézoner. Ledningsdragning, ljussken och ljustemperatur har stor påverkan på växt- och djurliv och ska beaktas.” Belysningsplanering kommer utföras i enlighet med det gällande belysningsprogrammet.

Tyvärr kan vi konstatera att den integrering av planeringsprocesserna för Barkarbystaden och naturreservatet inte har skett utan direktivet till planprocessen har varit att anpassa reservatets gränser till de planer som tagits fram för Barkarbystaden.

I ett brev, november 2015, till stadsbyggnadsdirektören Emelie Grind framförde vi behovet av att hitta en så bra lösning som möjligt för både reservatet och det nya bostadsområdet. Om de bägge planeringsprocesserna integreras, dvs. att reservatet planeras för att bli en integrerad del av det nya bostadsområdet och att det nya bostadsområdet planeras så att reservatets kvaliteter kan maximeras.

Förutsättningarna för att hitta en så bra lösning som möjligt för både reservatet och det nya bostadsområdet blir mycket bättre om de bägge planeringsprocesserna integreras, dvs. att reservatet planeras för att bli en integrerad del av det nya bostadsområdet och att det nya bostadsområdet planeras så att reservatets kvaliteter kan maximeras.

Från föreningarnas sida ser vi positivt på att kommunen tar ett helhetsgrepp på skötselplan och inkluderar markinnehavet i Stockholms kommun, se karta nedan.

Akalla 5:2. Järfälla kommuns markinnehav i Stockholms kommun.

Sammanfattning.

Vår bedömning är att utsikterna att nå framgång med ett överklagande är mycket små vad gäller storlek och skötselplaner. För att överklaga ett beslut om naturreservat krävs att formella fel begås i processen att bilda naturreservatet.

M, Kd och L har reserverat sig mot beslutet och menar att det kan vänta tills tunnelbaneutbyggnaden är klar.

I Tekniska nämndens slutsatser betonas behoven för att säkra dagvattenhantering för Barkarbystaden och rekreationsmöjligheterna samt rent vatten i Igelbäcken, en förutsättning för att bevara dess status. Från föreningarnas sida saknar vi åtgärder för att stärka de svaga sambanden som uppstår när Barkarbystaden exploateras.

Ett sätt att utvärdera konsekvenserna på sambanden är att göra en ny naturinventering (NVI) där man tar hänsyn till den planerade utbyggnaden av Barkarbystaden och visar på konsekvenserna på det svaga sambandet.

För att stärka sambanden bör framtida detaljplaner granskas vad avser antal våningar, ljusföroreningar från den planerade bebyggelsen och hur vegetationen sparas. Bebyggelsens höjd och utformning i reservatsgränsen kommer att påverka naturreservatet.

Dessutom är Hästa klacks bevarande och landskapsbron över Akallaleden viktiga för det svaga sambandets funktion.

Beskrivning av skötselområdena finns i Bilaga 3 – Skötselplan Norra Igelbäckens naturreservat 2018-01-30.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.