Skärpning politiker, ta ert ansvar och respektera fattade beslut.

Liberalerna: Lägg inte ner gokartbanan.

Liberalerna i Järfälla arbetar aktivt för att gokartbanan skall vara kvar trots att de själva har deltagit i ett beslut som innebär att den måste läggas ner. Från Naturskyddsföreningens sida anser vi att det strider mot de grundläggande demokratiska principerna. Skälet är att:

 1. Först deltar man i processen att undanröja hotet från Länsstyrelsens om att detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde kan komma att upphävas enligt 12 kap. 3 § ÄPBL. Se Samrådsredogörelse sid. 2 Länstyrelsen ……
 2. Kommunen undanröjer hotet genom att genomföra samråd och lämna en åtgärdsplan baserad på genomförd inventering. Länsstyrelsen accepterar planen och av i ”Beslut att godkänna detaljplanen framgår att av de handlingar som kommunen lämnat har de uppfattat att  kommunen  skyndsamt skall avveckla och återbeskoga gokartbanan.

  Länsstyrelsens beslut Antagande av detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde 2015-12-14

 3. Två år senare ignorerar man dessa beslut och anför att ”man tror att djuren kan samsas med verksamheten på gokartbanan” och att man genom ”lämplig marknadsföring kan behålla den”.
 4. Slutligen övergår man till att med hjälp av social medier skapa en opinion med hjälp av ”Gillanden” för att ändra beslutet ”Att skyndsamt avveckla gokartbana och återbeskoga den” som framgår av Länsstyrelsen Samråd av kommunens åtgärd i samrådshandlingar.

Den kampanj som förs på sociala medier innebär att vi lämnar utredningar genomförda av experter (faktabaserade) och övergår till social mediers ”Gillande” tryckningar där de som yttrar sig saknar bakgrund och fakta?

Liberalerns Facebooksida

Är det förenligt med våra krav på politker och demokratiska processer? Risken är stor som vi ser det att förtroendet för politkerna undermineras.

Liberalerna har genom att inte agera under processen med att ta fram detaljplanen själva medverkat till att gokartbanan skall avvecklas. Om gokartbanan skall bevaras varför har ni inte under processen med att ta fram detaljplanen agerat? Att nu lämna in en motion för att behålla den är odemokratisk enligt vårt sätt att se det och därför kräver Naturskyddsföreningen  att motionen dras tillbaka.

Några frågor med anledning av den motion Liberalerna lämnat till kommunalfullmäktige.

På vilka grunder baseras Liberarenas motion? Ifrågasätter ni den gjorda utredningen? Skall inte överenskommelser med myndigheter såsom Länsstyrelsen efterlevas och respekteras? Om ni har värnat gokartbanans bevarande under processen med detaljplanen hade ni haft möjlighet att ändra detaljplanen och avsätta en 500 m brett samband sydost nyckelbiotopen.

Vid etableringen av Stäkets verksamhetsområde krävde Länsstyrelsen att:

 1. Kommunen skulle utreda förutsättningar för gröna kilen och det svaga barrskogsambandet som uppstår vid en etablering.
 2. Samråd med angränsande kommuner om hur den gröna kilens funktion kan utvecklas och förstärkas.

 

Samrådet som gjordes med grannkommunerna innebär också ett gemensamt ansvar för att överenskommelser efterlevs.

Mer information……..

Dela

Kommentera

2 thoughts on “Skärpning politiker, ta ert ansvar och respektera fattade beslut.

 1. Vari ligger det demokratiska i att låta högst tveksamma argument om regionalekologiska värden slå mot barn och ungdomars föreningsliv?

  Jag har mycket svårt att förstå hur en säsongsbaserad aktivitet på en avgränsad yta kan utgöra ett större hinder för ett ”grönt samband” än en hårt trafikerad motorled, som nu dessutom håller på att breddas. Själva banområdet är omgärdat av både naturliga vallar och bullerplank vilket inte Rotebroleden har vad jag vet. Vad gäller ljudfrågan ska det också betänkas att utvecklingen inom motorsport och bilindustrin i stort går mot eldrivna motorer. Med största sannolikhet lär för övrigt all gokartverksamhet vara helt eldriven flera decennier före någon eventuell skog finns på plats. Det lär även vara så att banan är byggd på förorenad mark vilket skulle medföra stora saneringskostnader ifall en återskogning ska ske. Vem ska stå för den kostnaden?

  Järfällabanan och Järfälla MK engagerar hundratals barn, ungdomar och vuxna från hela länet eftersom det är den enda av sitt slag, och därför den enda möjligheten att utöva sitt intresse inom rimligt avstånd. Om banan försvinner fråntar man möjligheten för en majoritet av de redan engagerade, och bidrar att tillväxten av nya utövare kommer minska radikalt. Järfällabanans framtid är därför inte enbart en fråga för Järfälla kommun, utan för hela Stockholms län. Är det särskilt demokratiskt att låta en konsultrapport och en regional utvecklingsplan (som enbart är rådgivande) få avgöra ödet för den enda idrottsverksamheten av sitt slag inom Stockholms län?

  Jag är fd. medlem i Järfälla MK och (tveksam) medlem i Naturskyddsföreningen.

  • Beklaga det sena svaret. Gokartbanan ligger mitt i vad som kallas svaga samband. De gröna svaga sambanden är smala partier i de sammanhängande gröna kilarna. Dessa partier är avgörande för att binda samman de gröna kilarna och värdekärnorna i syfte att säkra rekreationsstråk, skapa tillgång till större strövområden och upprätthålla ekologiska spridningssamband. Om sambanden byggs bort bryts kilen upp i separata delar. Skälet till att gokartbanan inte kan vara kvar framgår av den konsekvensanalys som genomförts av Calluna som använt standardiserade metoder för Naturinventering (NVI). Det är inte det som ofta förknippas med motorsport, ljud, buller och föroreningar som analyseras utan konsekvenserna för den biologiska mångfalden. Efter etableringen av verksamhetsområdet återstår ca 500 m av ung gles barrskog. Gokartbanan inklusive den öppna ytan upptar ungefär hälften av bredden. Det område som avverkas vid etableringen utgör ett 500 m brett flerskiktad blandskog med höga naturvärden. Norr om gokartbanan och söder om Rotebroleden finns flerhundraårig hällmarksskog som utgör värdekärnor. Dessa kärnområden måste förbindas med på sikt flerskiktad äldre blandskog med i huvudsak barrträd. En regional handlingsplan skall tas fram till 2018. Länsstyrelsen och kommunerna arbetar med den. Av handlingsplanen framgår att Länsstyrelsen kommer bland annat ”att utgå från fördjupade underlag om ek- och ädellövmiljöernas regionala behov, samt underlag om äldre barr- och blandskogar. Vi måste bli bättre på att värna grönstrukturer i landskapet mellan värdekärnorna om vi ska kunna bryta trenden med en utarmad biologisk mångfald”. Åtgärden med att återbeskoga gokartbanan är en åtgärd för att stärka landskapet mellan värdekärnorna. Från Naturskyddsföreningens sida anser vi att Järfälla kommun mot den bakgrunden inte kan strunta i den överenskommelse som man gjort med Länsstyrelsen?

   När det gäller saneringen så är lagarna entydiga, förorenaren betalar och om den inte finns eller har ekonomiska resurser så är det markägaren Häradsallmänningen som står för saneringskostnaden. En undersökning måste göras av föroreningarna innan åtgärder bestäms.

   Naturskyddsföreningen har inte någonting emot motorsport i sig men den kan inte bedrivas i ett svagt samband i de gröna kilarna. Vi tycker också att det är glädjande att motorklubben kan medverka i en flytt av banan till en annan plats. Banor för motorsporten är en regional fråga som måste lösas på den nivån. Det har nyligen varit en Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) på remiss. Frågor om motorsportens behov har påpekats av Stockholmsidrotten i samband med RUFS 2050. Tillväxt och regionplaneförvaltning kan hjälpa till med att hitta en annan plats.

   Det är kommunen som avgör frågan tillsammans med Länsstyrelsen. Naturskyddsföreningen försöker bara påverka att kommunen lever upp till de åtaganden som man gjorde för att etablera Stäkets verksamhetsområde som vi kämpade emot. Nu försöker vi att få kvar en liten fungerande del av det svaga sambandet i Järvakilen som utgör en viktig del av den gröna infrastrukturen.

   Jag hoppas att det är svar på din fråga och att du fortsätter som medlem i Naturskyddsföreningen. Vi står inför två gigantiska utmaningar klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald där forskarna tror att vi är på väg mot den sjätte massutrotningen av arter i planetens historia. En katastrof för oss alla.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.