Järfälla kommuns inventering av gräsmarker – förekomst dagfjärilar och kärlväxter

Inventering av fjärilar och kärlväxter Järfälla kommun (Calluna)

Naturskyddsföreningen ser det som mycket värdefullt att dessa inventeringar har genomförts och här följer ett udrag ur rapporten med syfte och resultat.

Calluna fick under 2016 i uppdrag av stadsträdgårdsmästare Kerstin Sköld och kommunekolog Katarina Ekestubbe, Järfälla kommun, att genomföra en inventering av dagfjärilar och kärlväxter i ett antal gräsmarker av olika typer.

Syftet med inventeringen var att undersöka artrikedom av dagfjärilar, vilka arter som förekommer i gräsmarkerna och vilka egenskaper som gör att gräsmarken är bra eller dålig som habitat för fjärilar.

I uppdraget ingick även inventering av vildbin i 18 lokaler i eller nära naturreservat samt i Kvarnbacken som ligger urbant. Inventeringen av bin redovisas i separat rapport (Andersson et al. 2016).

Inventeringsområden Järfälla kommun.

Urval av gräsmarker

Totalt omfattade inventeringen 36 gräsmarker i Järfälla kommun (Fig. 1 ).  För att täcka in olika typer av gräsmarker som kan tänkas fungera olika bra som fjärilshabitat gjordes urvalet genom att söka ut lokaler i tre kategorier:

  • Naturliga gräsmarker i eller nära naturreservat (18 st , varav 14 idag är skyddade ),
  • Urbana parker och större grönytor (lokalerna utgörs främst av stadsdelsparker, en lokal Ormbacka är tätortsnära naturbetesmark, och en lokal är otillgänglig större naturmark längs Bällstaån vid E18) (9 st)
  • Lokaler i finmaskig grönstruktur (utgörs främst av smala urbana grönytor, men en lokal Ålsta park södra utgörs dock av anlagd park) (9 st).

Gränserna mellan kategorierna är inte knivskarpa, främst inte mellan de två senare, och ska mest ses som ett sätt att inventera ett spektrum av olika typer av lokaler i Järfällas grönstruktur.

Resultat dagfjärilar.

Totalt noterades 2469 fjärilsindivider av 42 arter (obestämd a skogs-/ängsvitvingar inräknade) under den standardiserade fjärils inventeringen.

De artrikaste naturliga gräsmarkerna hade 17 arter (Stora Ängsnäs och Molnsättra). Den artrikaste urbana parken/grönytan hade 15 arter (Barkarby ekonomivägen) och den artrikaste lokalen i finmaskig grönstruktur hade också 15 arter. (Smedvägen längs gångväg).

Bland fjärilsarterna finns fyra arter som är upptagna på den senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015) och de hittades i lokalerna i naturliga gräs marker i naturreservat eller nära naturreservat. Dessa var mindre blåvinge (Nära hotad, NT), violettkantad guldvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT) samt mindre bastardsvärmare (NT). Dessutom påträffades flera arter som är mindre vanliga och i något fall har varit upptagen på tidigare rödlistor. Klöverblåvinge var tidigare rödlistad (NT) och den hittades i flera olika typer av lokaler.

Kärlväxter

Totalt noterades 2280 förekomster av olika kärlväxter i de 540 rutor som inventerades, vilket i genom snitt blir ungefär 4.2 arter per ruta. I de 18 lokaler som klassats som naturliga gräsmarker i eller nära naturreservat noterades 1351 förekomster av 134 arter, i de 9 lokaler som utgörs av urbana parker eller andra större grönytor noterades 472 förekomster fördelat på 112 arter och i de 9 lokaler som klassats som finmaskig grönstruktur noterades 457 förekomster fördelat på 90 arter. Det totala antalet arter som noterades var 192 och bland dessa var de vanligaste stormåra (166 rutor), röllika (125 rutor), vitklöver (102 rutor) och teveronika (94 rutor).

Totalt hittades tre rödlistade arter (Tabell 2): backsmörblomma (NT), backklöver (NT) och ängsskära (NT). Alla dessa hittades i naturliga gräsmarker i eller nära naturreservat.

Förutom rödlistade arter hittades även totalt 15 hävdindikatorarter vilka var blåsuga, bockrot, darrgräs, gullviva, gulmåra, gökblomster, hirsstarr, Jungfru Marie nycklar, jungfrulin, prästkrage, släktet skallror, solvända, vildlin, ängsvädd och ärenpris. Alla dessa hävdindikatorer hittades i de naturliga gräsmarkerna i eller nära naturreservat, medan endast fyra hävdindikatorer (gulmåra, bockrot, jungfrulin och ärenpris) hittades i de lokaler som klassats som urbana parker eller andra större grönytor. Tre hävdindikatorer (gulmåra, prästkrage och ögontröst) hittades i lokaler i den finmaskiga grönstrukturen.

Här kan du läsa hela rapporten.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.