Glädjande – Stora Ängsnäs får biotopskydd!

Sexfläckig bastardsvärmare (Rödlistad)

När ängen Stora Ängsnäs förbereder sig för vintern får vi det gädjande beskedet att den kommer att få biotopskydd. Åkerholmar som finns norr och öster om Stora Ängsnäs omfattas av ett generellt biotopskydd åkerholmar.

Som framgår av nedanstående utdrag ur Koalitionens förslag till Mål och Budget 2018-2020,sid 32 har Tekniska nämnden fått nedanstående uppdrag.

Inom nämndens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur samt väg och trafik. Nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor.
Uppdrag
1. I samråd med Barn- och ungdomsnämnden arbeta fram åtgärder för säkra skolvägar för Järfällas barn och elever.
2. Anlägga finparker i centrala lägen, minst en per år.
3. Ta fram ett program för hållbart resande i Järfälla.
4. Ta fram ett förslag till pilotprojekt för lånecyklar och andra hållbara transportlösningar under tiden för Mälarbanans avstängning, i samverkan med Stockholms Stad.
5. Ta fram en tidssatt genomförandeplan för att göra Järfälla kommuns fordonsflotta fossilfri.
6. Utreda möjligheterna till decentraliserad finansiering av solceller på kommunens byggnader.
7. Inrätta biotopskydd på Stora Ängsnäs.
8. Möjliggöra för att allmän platsmark i Järfälla ska kunna användas för odling och kolonilotter.

Ängar har förekommit i hela landet och utgjorde förr den viktigaste produktionsbasen för vinterfodret. Biotopen kännetecknas av sin rikedom med avseende på växt och djurarter och kan generellt sägas ha förutsättningar för att hysa hotade arter.  Drygt hälften av de hotade kärlväxterna och en fjärdedel av de hotade kryptogamerna i den nationella rödlistan hör hemma i odlingslandskapet. Av dessa arter återfinns många i ängarna.

Mer information om biotopskyddet för ängar.

2013 upptäckte vi i Naturskyddsföreningen att det planerades en transformatorstation på ängen vid Stora Ängsnäs. Vi kontaktade kommunekologen Katarina Ekstubbe som genom ett bra samarbete med Vattenfall ordnade så att transformatorstationen kunde byggas inom befintligt område. Dessutom flyttades nedgrävning av kraftledningen.

Naturskog har nu två år i rad slagit ängen och i år har även ohävdsarter bekämpats samtidigt som en del träd har hamlats.

Stora Ängsnäs är nu bara efter två års hävd i betydligt finare skick, sommartid massor med ängsblommor och i höst flera vackra svampar. Här ett bildgalleri från ängen nu i mitten av november. Efter att ängen har hävdats har korna varit relativt flitiga att besöka ängen, särskilt runt den gamla tomten. Ett 50-tal komockor och spår i den igenväxta kraftledningsgatan vittnar om deras besök. Det är gynnsamt för återväxten genom att de betar gräset men också genom att de trampar ner och skadar jorden så att fröna lättare gror.

Utredning och förslag till bildande av biotopskyddsområde Stora Ängsnäs har utarbetats av Nicklas Johansson och Allan Edblom och överlämnats till Katarina Ekestubbe.

Naturskyddsföreningen framför ett stor tack till kommunekolog Katarina Ekestubbe för hennes engaemang att häva byggandet av transformatorstation men också för arbetet med skötsel av ängen och att den nu kommer att få biotopskydd.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.