Äntligen! Kommunens förslag Norra Igelbäckens naturreservat.

Flygfotoperspektiv över Barkarbystaden med Norra Igelbäckens naturreservat i förgrunden.

BiIden är en illustration av den färdigbyggda Barkabystaden med  Norra Igelbäckens naturreservat i förgrunden. Förslaget innebär att den saknade och svaga länken i Järvakilen äntligen blir naturreservat. Vi är mycket positiva till att det äntligen blir naturreservat i denna kritiska del av Järvakilen.

Naturskyddsföreningen i Järfälla, Friluftsfrämjandet i Järfälla, Naturskyddsföreningen Stockholms län och Förbundet för Ekoparken framför gemensamma synpunkter på kommunens beslut att bilda ovan nämnda naturreservat.

Vi ställer oss kritiska till att:

  • en integread planering av Barkarbystaden och Norra Igelbäckens naturreservat inte har skett.
  • det område som avses avsättas till naturreservat utgör tillsammans med omådet kring gokartbanan vid Rotebrolden mycket svaga samband.
  • en kraftig reducering av naturrservatets omfattning har gorts och
  • att viktiga spridningsamband avgörande för ekosystemtjänster försvinner när gränsen för naturreservatet ändras.

Under processens gång har vi på olika sätt poängterat vikten av en integrerad planering av Barkarbystaden och Norra Igelbäckens naturreservat. Av RUFS 2050 framgår att ”Planering av grönområden ska ske integrerat med annan markanvändning, särskilt med planering av bebyggelsen”.

Området som planeras bli naturreservat utgör tillsammans med gokartbanan vid Rotebroleden mycket kritiska och svaga samband för Järvakilens funktion.

Området kring Igelbäcken och gokartbanan vid Rotebroleden är kritiska för Järvakilens funktion.

I ett yttrande över Program för Barkarbystaden pekar vi på en rad områden där vi ser att en samplanering skulle innebära flera fördelar. Nu riskera man att reservatet får det som blir över utan att överväganden görs om vad som krävs för att tillgodose ekosystemtjänsterna som skall produceras i området och som innebär en långsiktigt hållbar utveckling.

Jämfört med förslaget 2004 har naturreservatet minskats från 60 ha till 44 ha, 27 %. Det gulmarkerade området i bilden visar det område som ursprungligen avsågs ingå i naturreservatet. Den röda streckade linjen visar det blivande reservatets omfattning.

Naturreservatets omfattning enligt förslag 2004

Vid utbyggnaden av Barkarbystaden har det i programmet redovisats mycket hög bebyggelse nära reservatsgränsen, vilket framgår av nedanstående bild.

Illustration över Kajer mot det grön. Västra gränsen av reservatet.

Planerad densitet i Barkarbystaden. 6 – 8 våningar höga hus i gränsen mot naturreservatet.

Längs hela Igelbäckens sträckning från Säbysjön till utloppet vid Ulriksdals slott finns ingen så dominerade bebyggelse så tätt inpå naturreservaten. Vi har föreslagit att bygghöjden skall vara max 3 våningar närmast naturreservatets gräns.

Ljusföroreningar, vindturbulens och dagvattenhanteringen som innebär att avståndet från Igelbäcken till reservatsgränsen bara är 180 m är andra områden som vi ser behöver utredas och åtgärdas för att förbättra naturreservatets funktion.

Området vid Akallavägen är klassat som ett kärnområde inom Stockholms gröna infrastruktur. Men Akallavägen och Norrviksvägen utgör barriärer både för spridning av växter och djur och för människor. Här görs nu stora investeringar för Förbifarten. Någon planering för att stärka de ekologiska sambanden och möjligheterna för människor att röra sig över dessa vägar görs inte. Det är en häpnadsväckande brist på intresse för gröna frågor och människors rekreationsmöjligheter

En landskapsbro/ekodukt/sociodukt i lämpligt läge borde ingå som en naturlig del i planeringen för naturreservatet för att koppla ihop Igelbäckens kulturreservat, Norra Igelbäckens naturreservat och Hansta naturreservat.

I programmet för bildandet av naturreservatet har nedanstående målbild tagits fram.

Målbild över det färdiga naturreservatet.

På grund av att tunnelbanan skall byggas kommer naturreservatet inte att färdigställas förrän tunnelbanan är klar, den påbörjas 2018 och byggtiden är c:a 6 år. Rullbana i mitten av bilden kommer att användas som upplag och öster Igelbäcken kommer en arbetstunnel att iordningsställas.

Här kan du läsa mera om Yttrande Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 20171110 slutversion.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.