Kulturvandring längs Igelbäcken

Affisch Kulturvandring längs Igelbäcken.

Ingrid Kennerstedt Bornhall, Järfälla kultur och Åke Lundberg guidade oss genom en spännande och intressant tur längs Igelbäcken och flygets (F8) historia och användning av området som nu kommer att bli Barkarbystaden och Norra Igelbäckens naturreservat.

Kultursekreterare Ingrid Kennerstedt Bornhall och kapten Åke Lundberg våra guider.

Turen startade vid Karlslunds förskola och följde kartbilden enligt nedan. Igelbäcken rinner upp i Säbysjön, passerar punkt 4 och 5 nedan går vidare öster Hästa gård genom Igelbäckens kulturreservat och därefter genom Igelbäckens naturreservat som mynnar ut vid Ulriksdals slott.

Karta – kulturvandring Igelbäcken.

Hangar 4 kommer att bevaras som centrum och kontor för Kultur och Fritid. 

Vi stannade till vid (1) hangar 4 där Åke gav en kort historik om flygets utveckling i anknytning till Barkarby.

Några historiska årtal för flyget.

 1. 1903 Bröderna Wright flyger ett motordrivet plan.
 2. 1909 Louis Blériot, den förste som flög över Engelska kanalen.
 3. 1910 Carl Cederström genomförde en flyguppvisning över Ladugårdsgärdet i Stockholm. Han var också förste svensk som flög över Öresund.
 4. 1912 genomfördes den första militärflygningen i Sverige.
 5. 1913 Flygfältet togs i bruk 1913, och kom att bli en av Sveriges äldsta flygplatser. Namnet var då Hägerstalunds  flygfält eller Barkarby Flygstation.
 6. 1933 Vid Charles Lindberghs Sverigebesök år 1933 fick han tillfälle att flyga en av Flygvapnets Sk 10 på Barkarby.

1917 beställde man fyra jaktflygplan av märket Fokker D IV för att användas som jaktförsvar över Stockholm. Dessa ställdes i mobiliserings förråd då kriget tog slut och skrotades efter ett par år. Enligt uppgift så flögs aldrig något av dessa flygplan.

Mellan 1919 – 1936 bedrevs mestadels civil flygtrafik på fältet. Postflyget var också förlagt här.

Kungl. Svea Flygflottilj, F8, sattes upp 1938 och lades ned 1994. Flottiljen var ursprungligen inriktad på jaktförsvar, men senare tillkom andra verksamheter som luftrobotförsvar, transportflyg, helikopterverksamhet och utbildning. F 8 hade landets största luftförsvarsrobotförband med Bistrol ”Bloodhound” – roboten från England.

Flottiljen beväpnades år 1938 med J 6 JaktfalkenJ 7 Bristol Bulldog och J 8A Gloster Gladiator.

År 1942 utökades antalet jaktdivisioner vid flottiljen till fyra, där tre av dem var jaktdivisioner med vardera 20 flygplan. Flottiljen som var Sveriges första jaktflottilj, blev under 1940- och 1950-talet även Sveriges största flottilj.

Efter att Svea flygkår avvecklades, övergick förvaltandet av flygbasen till Västmanlands flygflottilj (F 1), och åren 1983–1994 av Upplands flygflottilj (F 16). Berghangaren kom under den tiden att tjäna som hangar till krigsflygbasen. Under den tiden förrådställdes även inom Flygvapnet övertaliga stridsflygplan.

Flygverksamhet pågick mellan åren 1913 och juni 2010. Vid nedläggningen som flottilj 1974 öppnades flygplatsen helt för civilt flyg, men var fortfarande militärt område.

På gränsen till Västra Järvafältets naturreservat var näst stopp (2). Inom området planeras idrottsanläggningar och en park, se kartan.

Utdrag ur illustrationsplan Barkarby III

Åke berättade om en flygolycka som inträffade 1958 när en pilot från Tullinge med en J 34 Hawker Hunter störtade i närheten av Ålstens hage, se kartan. Orsaken till olyckan tros vara att piloten drabbades av syrebrist efter flygning på hög höjd. Arbete med planering av en minnesplats pågår.

Ingrid berättade att det fanns fornlämningar från brons och järnåldern men att dessa delvis förstörts vid utbyggnad av landnings- och taxibanan.

På väg till nästa stopp (3) passerade vi en solrosodling. Kommunen sår solrosor och andra växter (vallmo och blåklint) som fåglar och insekter behöver.

Solrosodling söder 30 m kärret.

Vandring fortsatte längs Igelbäcken till de gamla bytomterna Sten och Yttersten som ligger norr bron över Igelbäcken (4). En av dessa gårdar nämns år 1347,Järfälla-Sten preciserad år 1404. Idag finns inga säkra spår kvar.

Igelbäcken rinner genom reservatet och sträcker sig från Säbysjön i norr till Edsviken i Solna. Bäcken är ett av länets mest fisktäta vattendrag och hyser den tidigare rödlistade fisken grönling, vars förekomst i Igelbäcken är den enda i Uppland. Den är dock ej påträffad i den norra delen av bäcken. Andra påträffade fiskarter är öring, gädda, abborre, mört, sutare och ruda. Höga naturvärden är kopplade till bäcken som är ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet.

Längre ner efter bäcken ligger Stens kvarn och såg (5). Kvarn- och såglämningar, är 50×20 m (VNV-ÖSÖ), bestående av på båda sidor om en bäck (Igelbäcken) raserade eller kallmurade vallar av sten och jord. Stenmurarna är intill 2 m h, delvis övertorvade, sten- och jordvallarna intill 3-4 m h. Stenarna är 0,6-1 m st. Vattenkvarnen omnämnd åren 1601-1885, sågen åren 1826-1885. Ingrid bedömde att kvarn och såg drevs av s.k. underfallshjul.

 

Rester efter Stens kvarn och såg.

Vy med Håga bytomt i bakgrunden. Buskaget till höger är Igelbäcken.

Vid fikapausen vid (6) gick Ingrid igenom planerna för Norra Igelbäckens naturreservat som nu finns tillgängligt för yttrande. Handlingarna finns på Tekniska nämndens webbplats och ärende 06 behandlar reservatsbildningen. Yttranden skall vara inlämnade senast 20171110. Ingrid har deltagit i arbetet med att ta fram underlagen för beslut om naturreservatet.

Norra Igelbäckens naturreservat.

Friluftsområdeskarta Norra Igelbäckens naturreservat

Syftet med Norra Igelbäckens naturreservat är:

 • Att säkra de värdefulla livsmiljöerna i och omkring Igelbäcken, samt att de typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer ska ha gynnsamt tillstånd. Strukturer som död ved, naturliga flöden, fria vandringsvägar och naturliga vattenståndsfluktuationer förekommer i för livsmiljöerna gynnsam omfattning.
 • Också att skydda Igelbäckens flöden och höga vattenkvalitet.
 • Att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Området skall därför göras tillgängligt så att besökare kan bedriva olika typer av friluftsaktiviteter i värdefull natur, och uppleva de naturmiljöer och skönhetsvärden som finns i området.
 • Att inom ramen för biologisk mångfald och naturmiljöer återställa och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter samt tillgodose friluftslivets behov av ytor för rekreation.
 • Att säkra en viktig del i ett utpekat svagt samband i den gröna kil som området är en del av.

De kulturella värden platser som kommer att bevaras är:

 1. Hangar 4.
 2. Infrastrukturen med rull- och taxibanor.
 3. Håga gamla tomt, bestod av fyra gårdar. och låg på västra sidan av höjden. Uppe på höjden finn en sten med skålgrop (älvkvarn).
 4. Hästa bytomt. Kommer att utgrävas under hösten.
 5. ”Kyrkan”
 6. Hangar 5 och Tallebo.
 7. Trafikledartornet.

Fornlämningar inom området för Norra Igelbäckens naturreservat

Kartbild från underlaget för bildandet av naturreservatet

Fornminnen Norra Igelbäckens naturreservat

Håga gamla tomt.

Deltagarna på rullbanan med Håga gamla tomt och Akalla i Bakgrunden (7).

Håga gamla tomt låg mellan den beväxta höjden och Igelbäcken som finns alldeles till höger om bilden. Håga gamla tomt är en förhistorisk bosättning och kan räknas till en av de mest intressanta i området. Invid bytomten ligger ett gravfält, det är skadat av militära aktiviteter, men rester av gravanläggningarna kan ännu finnas kvar under markytan. Gravfältet är senast anlagt på 1000-talet, men förmodligen är det ännu äldre.

Håga nämns som bebyggelseplats, första gången år 1538, vilket tyder på att byn hade medeltida ursprung. Byn genomgick storskifte 1767.

Vad händer med rullbanan och den kulverterade delen av Igelbäcken när området blir naturreservat?

Kulverten kommer att öppnas upp och Igelbäcken får en mera naturlig sträckning. Växtlighet längs bäcken skall behållas och utvecklas så att den biologiska förutsättningar för växter och djur förbättras. Förhoppning är att grönlingen som finns längre ner efter Igelbäcken skall vandra upp. Andelen hårdgjord yta skall reduceras på rullbana samt taxibanor, framförallt i områden öster om Igelbäcken.

Förhoppningen är att reservatet fungerar som en länk för biologisk mångfald och friluftsliv mellan de omgivande skyddade områdena längs Igelbäcken.

Ordföranden i Förbundet för Ekoparken, Richard Murray, betonade vikten av att Norra Igelbäckens naturreservat blir av och att de nödvändiga spridningssambanden för djur och växter värnas och utvecklas för att långsiktigt stärka Ekoparken.

Vandringen fortsatte längs rullbanan (8) med bygget av Barkarbystaden i bakgrunden .

Rullbanan med byggnation av Barkarbystaden i bakgrunden.

Från rullbanan kunde vi se förvaltningsbyggnaden, hangar 5 och den sydvästra delen av det blivande reservatet där delar av Hästa bytomt kommer att grävas. Risken är att en transformatorstation kommer att byggas vilket minskar områdets anknytning till Hästa gård men också påverkar spridningssambande till Hästa klack.

Under rullbanan finns en 840 m lång underjordisk hangar/förråd. Totalt är anläggningen på cirka 22.000-24.000 kvm.

Några ytterligare bilder:

Jag vill tacka Ingrid Kennerstedt Bornhall och Åke Lundberg för en mycket informativ och spännande tur med mycket ny kunskap om de värden som kommer att skyddas i det blivande Norra Igelbäckens naturreservat.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.