Suptallen – äldre tiders Facebook är snart ett minne blott.

Suptallen - Rotebroleden

Suptallen Rotebroleden – väster om infarten till gokartbanan.

När transporterna skedde med häst så hade man mötesplatser där man träffades, utbytte erfarenheter och tog en färdknäpp, medan hästarna fick något att dricka och äta. Oftast var det ett stort och gammalt träd som fanns vid en lämplig rastplats. Suptallen vid Rotebroleden ligger nära en mindre bäck och efter den långa stigningen från Stäket som tidigare var Järfällas centrum och där varor omlastades från båt- till hästtransport. Nu försvinner suptallen längs Rotebroleden, inte långt från gokartbanan. Järfälla kommun skall etablera ett verksamhetsområde. Tallen har en omkrets på 3 m och är minst 250 år. 

Detta trots alla vackra ord om att bevara och värna gröna kilarna.

Äldsta avverkade tallen i Sverige var 756 år.

Vad anser våra politiska partier?

Suptallen

Suptallen

Tallen räknas som särskilt skyddsvärt träd! Se definitionen enligt Naturvårdsverket.

Särskilt skyddsvärda träd är enligt Naturvårdsverket:

Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. 

Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.

Samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd.

Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd. 

Här hittar du vägledning om samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Ovriga-vagledningar/Samrad-enligt-12-kap-6–miljobalken/Avverkning-av-skyddsvarda-trad/

Varför skall gamla tallar bevaras?

Tallen kan under sin livscykel utgöra en viktig bas för nästan 400 olika skalbaggsarter. Dessutom är gamla tallar viktiga för barrskogsmesar, tofsmes, svartmes, talltita och kungsfågel, vars livscykel ställer höga krav på kontinuitet, flersiktad barrskog och större sammanhängande barrskogsområde. I Naturmorgon den 5 nov. presenterades tallens betydelse för barrskogsarterna och ”suptallen” som kulturhistoriskt begrepp.

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *