Naturskyddsföreningen går vidare och överklagar detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde till Mark- och Miljööverdomstolen.

Vacker natur som försvinner!

Efter avslag i Mark- och miljödomstolen har vi gått vidare till Mark- och miljööverdomstolen som är nästa och högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt bildades den 2 maj 2011 och ersatte då Miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar.

Innan ärendet går vidare måste vi få prövningstillstånd beviljat. Prövningsstillståndet är inlämnat samtidigt med överklagan.

Beskrivning av ärendets gång

 1. Järfälla kommun förvärvade skogsområdet söder om Rotebroleden, väg 267, 1964 och norr om Rotebroleden 1970, se bilaga 1. Del av dessa områden ingår i Detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde. Rotebroleden förbinder E4 i Rotebro med E18 i Stäket.
 2. Området på båda sidor om Rotebroleden har tidigare, 2007-2008, utretts för att etablera ett värmekraftverk (U2-området). Denna plan realiserades inte på grund av politisk oenighet i Järfälla men även på grund av protester från boende i norra Järfälla. I direktivet för det fortsatta planarbetet angavs att området skulle planeras för verksamheter och bostäder. Området har därefter utretts för att etablera andra verksamheter som behöver flytta på grund av planerad bostadsbebyggelse i Veddesta, Järfälla. En detaljplan för området började planeras 2011.
 3. I Järfällas senaste översiktsplan från 2013, antagen juni 2014 (ref. 2), har området utpekats som ett område för större verksamheter.
 4.  Detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde (2014-08-28) skickades ut för samråd, till bl.a. Naturskyddsförening i Järfälla under tiden 17 sept. – 15 okt. 2014 (ref. 3). Föreningen delgav sina synpunkter på planen. Synpunkter som inkommit sammanställdes i en Samrådsredogörelse (ref. 4).
 5. Detaljplanen omarbetades och en ny omgång för synpunkter i samband med utställningsförfarandet (11/3 – 8/4 2015). Föreningen skickade även denna gång synpunkter på planen (ref. 5). Sammanställning av ett Utställningsutlåtande (ref. 6)
 6. Föreningen hade ett möte med politiker från de tre styrande partierna i Järfälla, S, MP och C och diskuterade bl.a. detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde hösten 2015.
 7. 2015-11-02 Detaljplanen (antagandeversion 2015-09-21) (ref.7) antogs.
 8. 2015-12-07: Föreningen överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Stockholm (ref. 8).
 9. 2016-03-03 Lst avslog Föreningens överklagande (ref. 9)
 10. 2016-03-21 På förslag från Föreningen träffade tre medlemmar i föreningen de tre kommunalråd som representerar vardera S, MP och C. Som tidigare fick vi inget gehör för våra synpunkter.
 11. 2016-05-15. Föreningen överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen (ref.10).
 12. 2016-06. MMD avslog föreningens överklagande (ref. 11). Föreningen fick efter begäran förlängd tid för prövning av MMDs dom till 2016-09-13.

Föreningen har lagt ner ett omfattande arbete för att hindra eller ändra på planen för Stäkets verksamhetsområde längs Rotebroleden.

Överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen omfattar 46 sidor samt ett 30 tal referenser och bilagor.

I överklagandet har vi lagt tonvikten på att:

 • Ett unikt område med stort ekologiskt värde, bestående av flerskiktad 100 – 250 årig barrskog, hotas och skapar en allvarlig barriär i det viktiga barrskogssambandet som ingår i Järvakilen.
 • Om verksamhetsområdet etableras försvagas barrskogssambandet i Järvakilen.
 • Kommunen har inte undersökt lämpliga alternativ, i området, inom kommunen eller utanför kommunen, för att därigenom minska den miljöpåverkan som etableringen orsakar.
 • Kommunen inte har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som på ett riktigt sätt beskriver konsekvenserna av etableringen på området och barrskogssambandet som utgör en svag länk i Järvakilen. Påverkan på miljömålen har också redovisats felaktigt eftersom felaktiga ingångsdata används.
 • Dagvattenhanteringen är bristfällig och riskerar att påverka dricksvattnet för 600 000 människor i samband med klimatförändringen och häftigare och ökade nederbördsmängder.

Många har arbetat med överklagandet: Karin Hanze (ordf), Nicklas Johansson, Ingemar Karlsson. Allan Edblom, Sören Christiansson, Eva Grönlund, Sten Hellqvist samt Florian Reitmann, ordf. i Solna- Sundbygergs Naturskyddsförening.

Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen

I länkarna finns ytterligare information om varför vi anser det angeläget att bevara området.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.