Avverkning för Rotebroleden har påbörjats

I förra veckan påbörjades avverkningen av det område som Trafikverket disponerar för att bygga Rotebroleden. Av nedanstående karta framgår området.

Stäkets verksamhetsområde illustrationskarta

Illustrationskarta Stäkets verksamhetsområde

Som framgår av kartan kommer ett stort område att behövas för utbyggnad av Rotebroleden och Stäkets trafikplats. Dessutom kommer en trädallé att lämnas mellan G/C vägen på norra sidan av Rotebroleden som minskar nyckelbiotopens omfattning. Avverkning har inte skett för den blivande trafikplatsen SV gokartbanan eftersom Naturskyddsföreningen Järfälla har överklagat detaljplanen till Mark- och miljödomstolen. Av bilderna framgår att det tänkta barrskogssambandet mellan gokartbanan och Katrinedal vid en ev. exploatering blir ytterligare försvagat. I planbeskrivningen står om nyckelbiotopen:

” Dagvatten ska avledas till nyckelbiotopen för att säkerställa vattentillgång för biotopen även efter exploatering. I och med Trafikverkets regionala gång- och cykelväg kommer cirka 5 tallar att fällas i södra kanten på nyckelbiotopen”.

Vår bedömning är att betydligt fler tallar har averkats. Kommer ytterligare träd att ramla när  de får nya förutsättningar i form av ändrade ljusförhållanden och kraftiga vindar?

Med hänsyn till förväntade trafikökningar behövs Rotebroleden breddas från nuvarande två till fyra filer. Vår bedömning är att för att reducera buller och rädda försvagade barrskogssamband är det viktigt att vårt överklagande bifalls.

Några bilder från avverkningen:

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *