Slutavverkning (Kalhygge) planeras i blivande naturreservat Ängsjö

Enligt Skogens Pärlor är en avverkningsanmälan på 3,8 ha, söder Ängsjö, gjord till Skogsstyrelsen som har godkänt den. Anmälan gjordes 2015-11-25.

Avverkningsanmälan Ängsjö

Bild 1 Avverkningsanmälan Ängsjö

Omsatt till alternativen från förstudien till naturreservatsbildningen så är det ett mycket värdefullt skogsparti ur rekreationssynpunkt som blir kalhygge.

Planerad avverkning blivande reservat Ängsjö

Bild 2 Planerad avverkning blivande reservat Ängsjö

20160429_Excursion Skogssällskapet_11_01

Bild 3 80-årigt granbestånd klart för avverkning

Beståndet består av tät granskog med sparsam markvegation, mossa och lite blåbärsris. Det finns inslag av röta i beståndet och skogsförvaltare Thies Eggers, Skogssällskapet, bedömer att det finns risk för spridning. Området är också svårt att omvandla till s k hyggesfritt skogsbruk eftersom gallring eller luckhuggning ökar risker för stormfällor. För att inte värdet på beståndet skall minska till följd av ytterligare rötskadade träd planeras slutavverkning.

Dess läge söder om den östra parkeringsplatsen i Ängsjö gör att det har ett mycket stort rekreationsvärde. Från Naturskyddsföreningens sida ser vi det som värdefullt om området kan bevaras men det kräver snabba åtgärder. En avverkning har stor påverkan på rekreationsvärdet. Området norr om området ifråga avverkades för 7 år, därefter markberedning och plantering av gran. Idag ser området ut så här.

Föryngringsyta efter 7 år gammal slutavverkning.

Bild 4 Området avverkades för 7 år sedan.

Bild från slutavverkning väster Lund. Båda bilder speglar normala föryngringsytor vid trakthyggesbruk, som är det normala förfarande hittills för produktionsskogsbruk.

Slutavverkning väster Lund

Bild 5 Slutavverkning väster Lund

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *