Förstudie om kommunalt naturreservat för Ängsjö

Ängsjö friluftsgård

Bild 1 Ängsjö friluftsgård

I koalitionsplattformen anges att Ängsjö friluftsområde skall utredas som nytt naturreservat.

Direktiv till förstudien

Arbetet har påbörjats och en förstudie  har genomförts. Direktiv till förstudien:

”I Översiktsplanen 2014 föreslås att Ängsjö friluftsgård ska utvecklas och att skydd för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör införas. Även grönplanen och dess olika mål styrker behovet av att bevara områdets värden. Ängsjö pekas i RUFS 20101 ut som en grön värdekärna i Järvakilen. Syftet med förstudien är att ta fram ett beslutsunderlag för att avgöra om en initiering av naturreservatsbildning i Ängsjö är aktuell eller inte. I förstudien beskrivs förutsättningarna för att bilda naturreservat, det framtida behovet av reservat, kostnader för bildande och skötsel av reservatet. Dessutom presenteras ett förslag till syfte för reservatsbildning och olika förslag till geografisk avgränsning. Specifikt redovisas:

  • Inventering av områdets natur-, rekreations- och kulturvärden
  • Behov av naturreservatet, dess framtida användning
  • Kostnader för bildande och drift
  • Scenarier på geografisk avgränsning
  • Slutsatser och möjligt syfte med naturreservat
  • Förstudien är inte en formell naturreservatsutredning.

Analys och övervägande Ängsjö friluftsgård är en anläggning för friluftsliv som ligger vid Mälaren i norra delen av Järfälla kommun i den regionala grönkilen, Järvakilen. Det framtida behovet och tillgången till natur-, kultur- och rekreationsvärden i Järfälla kommun bedöms öka på grund av befolkningstillväxten. Dessutom finns ett behov av att skydda Järvakilens viktiga ekologiska funktion för att säkra en hållbar utveckling”.

Ängsjö dimmorna_dansar

Bild 2 Ängsjö dimmorna dansar

Några bilder från förstudien:

Utredningsområde naturreservat Ängsjö

Bild 3 Utredningsområde naturreservat Ängsjö

Rekreationsvärden i Ängsjö

Bild 4 Rekreationsvärden i Ängsjö

 

Naturtyper Ängsjö

Bild 5 Naturtyper Ängsjö

Naturvärdesinventering Ängsjö

Bild 6 Naturvärdesinventering Ängsjö

Möjliga alternativ till reservatsgränser

Tre alternativ scenarior över naturreservatets omfattning har redovisats:

Möljliga alternativ till naturreservat Ängsjö

Bild 7 Möjliga alternativ till naturreservat Ängsjö

Alternativ 1 omfattar endast kommunens mark. Alternativ 2 och 3 omfattar förutom kommunens mark även delar av Häradsallmänningen. En stor kalhuggning av granskogsbeståndet söder den östra parkeringsplatsen planeras redan 2016 vilket kommer att kraftigt ändra rekreationsvärdena. Det innebär att skogsområdet går från……

20160429_Excursion Skogssällskapet_11_01

Bild 8 80-årigt granbestånd söder östra parkeringsplatsen Ängsjö

…till

Slutavverkning väster Lund

Bild 9 Slutavverkning väster Lund

Finansiering av markintrång Häradsallmänningen

Det är också en komplicerad process att ta mark i anspråk utanför kommunens egen eftersom Häradsallmänningen inte kan sälja mark utan ev. markintrång måste kompenseras. Uppgifterna om att Häradsallmänningen inte säljer mark framgår av hur den mark som Järfälla kommun behöver från Häradsallmänningen i samband med Stäkets verksamhetsområde skall regleras.

Av förstudien framgår hur kommunen anser att finansiering kan ske:

”Järfälla kommun kan ansöka om markåtkomstbidrag för egen mark då den avstår från att avverka skogen. Bidraget kan användas som kommunens medfinansiering av eventuellt markköp av Sollentuna Häradsallmänning. Värderingen av intrångets omfattning kommer också att ge svar på om reservatsbeslutet innebär avsevärt försvårande av pågående markanvändning för Sollentuna Häradsallmänning. En preliminär värdering av intrånget för de scenarier som redovisas var i detta läge inte möjligt. Det råder stor osäkerhet kring marken, och skogens ekonomiska värde. Inte förrän den inledande dialogen med Sollentuna Häradsallmänning inleds kan ett representativt värde för intrånget uppskattas”.

Från Naturskyddsföreningens sida är vi positiva till reservatsbildningen men anser att det är ännu viktigare att skydda naturen kring Rotebroleden. För att skydda ovan nämnda granskogsbestånd måste kommunen agera annars föreligger risk för kalhuggning.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.