Kretsen deltog i exkursion på Häradsallmänningen kring temat: Hyggesfritt skogsbruk

Även en mossbevuxen stubbe ingår i hyggesfritt skogsbruk

Även en mossbevuxen stubbe ingår i hyggesfritt skogsbruk

Bakgrund

Skogssällskapet bjöd in Naturskyddsföreningen till en exkursion på Häradsallmänningen kring ovanstående tema. Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Stor kunskap och erfarenhet inom området var närvarande.

Syftet med dagen var att utbyta information och praktiskt studera de avväganden och hänsynstagande som måste ske vid hyggesfritt skogsbruk. Skogsförvaltare Thies Eggers hade tagit fram ett antal bestånd med olika ålder, markförhållanden, trädslag och tidigare skötsel. En definition av begreppet, hämtat från Skogsstyrelsen är ”Med hyggesfritt skogsbruk menas vidare lite förenklat ett brukande utan att skogen kalavverkas. Det vill säga skogen har kontinuerligt träd på marken och en viss minsta slutenhet”. Koncernchef för Skogssällskapets Förvaltning AB, Svante Scherman framhöll också att det finns ett ökat intresse och mycket forskning och informationsutbyte pågår och att idag övervägs hyggesfritt framför trakthyggesbruk av en del skogsägare. Deltagare exkursion Häradsallmänningen kring temat ”hyggesfritt skogsbruk”.

20160429_Excursion Skogssällskapet_2_01

Några av deltagarna: Staffan Mattsson, utvecklingschef Skogssällskapet, Johanna Sandahl, ordf SNF, Sten Hellqvist, Järfällakretsen, Thies Eggers, skogsförvaltare Jonas Rudberg, sakkunning gruvor och skog SNF, Svante Scherman, koncernchef Skogssällskapet

 

Under dagen besökte vi ett antal bestånd i olika utveckling och med olika förutsättningar.

Sollentuna Häradsallmänningen som är det officiella namnet omfattar 400 ha skogsmark. Den är en av landets många häradsallmänningar och är en samägd fastighet som har en unik historia och torde vara landets äldsta form av fungerande samägande. Kartbilden nedan visar några av de bestånd som vi besökte.

Karta excursion Häradsaallmänning

Karta exkursion Häradsallmänning

 

Föryngringsyta med 30-årigt bestånd av björk

Område 7 på exkursionskartan

Beståndet bestod av björk med stort inslag av invandrande gran som är under omvandling till ett lövdominerat bestånd.

Text

Föryngringsytan vi exkursionen 2012.

30-årigt björkbestånd efter att gran har tagits bort

Beståndet idag efter 1:a gallringen

Skogsförvaltare Thies Eggers, Skogssällskapet, förhoppning är att ett nytt skikt med björk och tall skall växa upp under björkbeståndet. Granens förmåga (skuggtålig) att växa upp under andra träd innebär att det finns risk för att granen kommer att dominera nästa generation om inte den tas bort. Björken växer bra och idag är det ingen större skillnad i pris för råvaran.

Vid avverkningen har avverkningsresterna använts för att minska körskador.

Timmerställning av bestånd söder Degermossen och norr Stäkets villaområde

Område 6 på exkursionskartan (11 ha). Gränsar i söder till Järfälla kommuns skog norr Stäkets villaområde.

Beståndet är c:a 100 år gammalt och består av ett blandbestånd av gran och tall med inslag av lövträd. Beståndet är avverkningsmoget men man har beslutat att i stället gallra och göra en s.k. timmerställning (genomfördes 2012) som sedan används som fröställning (planeras till 2017) för att skapa ett nytt bestånd. I hjulspåren efter en tidigare gallring kommer tallplantor. Dessutom finns inslag av gran, se bild. Diskussionen handlade om de krav som ställs för att en föryngring med tall skall lyckas. Dels måste träd tas bort för att släppa in ljus vilket sker i samband med timmerställningen dessutom måste marken beredas och i dag saknas lämpliga maskiner för att kostnadseffektivt göra detta i ett bestånd som liknar det aktuella.

Beståndet har goda möjligheter att utvecklas till ett flerskiktigt blandskogsbestånd med tall som dominerande trädslag.

20160429_Excursion Skogssällskapet_10_01

Timmerställning av 100-årigt bestånd med 76 % tall och 24 % gran. Timmerställningen genomförd 2012.

Efter en god lunch i vindskyddet i Ängsjö med en värmande brasa fortsatte exkursionen med bestånden söder parkeringen i Ängsjö.

70 – 100 åriga bestånd av i huvudsak gran

Område 1 och 2 på exkursionskartan. Område 1, c:a 70 år och område 2, 100 år.

Bestånden består i huvudsak av gran som börjar drabbats av röta. Några träd faller årligen. Området har troligen tidigare varit betesmark och markvegetationen består av mossor och lite lingonris, ett skönt område att promenera och plocka svamp i.

Diskussionen handlade om det var möjligt att övergå till hyggesfritt föryngring utan att kalavverka området. Området är anmält till slutavverkning och Skogsstyrelsen har lämnat tillstånd med förbehållet att vägen i områdets norra del hålls öppen och en ridå lämnas längs vägen. Om beståndet får stå kvar är det risk att rötan sprider sig och värdet minskar betydligt. Luckhuggning, där öppningar i beståndet skapas för föryngring, är svår att genomföra på grund av risken för stormfällor. Vid gallring är också risken stor för stormfällning. En övergång till flerskiktig skog skulle ha påbörjats mycket tidigare så att granen har anpassat sig till kraftiga vindar. Området planeras för slutavverkning 2020.

Område 2 planeras för slutavverkning utan fröställning 2016. Markberedning och plantering 2017.

Bedömning från Skogssällskapets sida är att det är svårt att hitta andra alternativ än slutavverkning utan att göra avkall på ekonomisk avkastning.

Jan Terstad framförde att med hänsyn till läget nära Järfällas enda fritidsgård borde ett naturreservat bildas där skogen får utvecklas fritt och stormfällor tas bort för att underlätta för allmänheten att röra sig i området. Om avverkning sker finns risk för protester från allmänheten då höga rekreationsvärden försvinner. Järfälla kommun undersöker möjligheten att bilda reservat kring Ängsjö. Området ingår i två av undersökta alternativ. Om området skall ingår i naturreservat måste kompensation med annat område ske eller ersättning utgå för produktionsförlust.

20160429_Excursion Skogssällskapet_11_01

70-årigt bestånd med i huvudsak gran. Det täta beståndet ger obetydlig markvegetation.

70 – 100 åriga bestånd av i huvudsak gran

Område 3, 100 årigt bestånd av i huvudsak tall (69 %).

Beståndet har goda förutsättningar att utvecklas till ett flerskiktsbestånd. Timmerställning planeras till 2020.

Föryngringsyta mellan områdena 1 – 2 och 3

Området avverkats för 5 – 6 år sedan. Därefter har markberedning och plantering av gran skett.

Vid avverkning lämnades en del al och högstubbar.

Text

Föryngringsytan 2012. I bakgrunden syn område tre som kommer att timmerställas.

20160429_Excursion Skogssällskapet_13_01

Föryngringsytan i dag. Granplantorna utvecklas bra. Inslag med hassel och vildros.

Sammanfattning

Dagen blev mycket givande och förståelsen för den planering och de avvägande som måste ske för att åstadkomma ett hyggesfritt skogsbruk belystes på ett bra sätt. Några erfarenheter och reflektioner:

 1. Målanpassad förvaltning. Vad vill ägaren/ägarna uppnå? Kommuner med tätortsnära skogar bör prioritera rekreation och höga naturvärden. Hur tar ägarna hänsyn till att Häradsallmänningen ingår i barrskogssambandet i Järvakilen? 91 % av skogen är klassad som produktionsskog med generell naturhänsyn.
 2. Gran tar över och gynnas av hyggesfritt eftersom den klarar skugga bra. Gran vandrar också in i björkbestånd eftersom plantorna klarar frost sämre. När björken etablerats skapas ett mikroklimat som gynnar granen.
 3. Hållbart skogsbruk. Avvägning mellan social, ekonomiska och ekologiska värden. Ekonomiska värden favoriseras. Ekonomiska kalkyler gynnar kortsiktighet.
 4. Hur påverkar klimatet olika trädslag och biotoper. Vilka trädslag kommer att vara ekonomiskt fördelaktiga i framtiden. Finland satsar på ny bioproduktfabrik där råvaran tas till vara till 100 % och där den förbrukade energin utgör hälften av den energi som produceras. En mixad skogsproduktion reducerar riskerna.
 5. Hyggesfritt skogsbruk måste påbörjas tidigt. Granbestånden i områdena 1 och 2 kan inte föryngras med hänsyn till risk för stormfällning och att rötan sprider sig.
 6. Sten Hellqvist framförde också en viktig ekosystemtjänst som skogen leverera, nämligen rening av vatten. Som boende i anslutning till en kalavverkning har de upplevt en märkbar försämring av vattenkvaliteten.
 7. Biologisk mångfald.

  Biologisk mångfald. Jämförelse hyggesfritt trakthyggesbruk från "Hyggesfritt skogsbrukk" (Se länk nedan)

  Biologisk mångfald. Jämförelse hyggesfritt trakthyggesbruk från ”Hyggesfritt skogsbruk”

Från kretsen sida vill vi framföra vårt tack till Skogssällskapet och SNF för att vi fick vara med om en spännande och intressant dag.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.