Stora Ängsnäs vaknar till liv

Vid ett besök på den nyupptäkta ängen Stora Ängsnäs pågår blommningen för fullt. Gullvivorna är överblommade. Blåsugan finns det massor av, på vissa ställen så tätt att man får se efter var man placerar fötterna. Tjärblomster är fullt utslagna och det finns rikligt med jungfrulin. Det finns ochså fröställningar efter en tvåårig tistel som kallas spåtistel. Namnet kommer av […]

Läs mer

Avverkning för Rotebroleden har påbörjats

I förra veckan påbörjades avverkningen av det område som Trafikverket disponerar för att bygga Rotebroleden. Av nedanstående karta framgår området. Som framgår av kartan kommer ett stort område att behövas för utbyggnad av Rotebroleden och Stäkets trafikplats. Dessutom kommer en trädallé att lämnas mellan G/C vägen på norra sidan av Rotebroleden som minskar nyckelbiotopens omfattning. […]

Läs mer

Järfällas enda mosse används för myrlöpning

Löpspår på mossen Några har börjat använda Järfällas enda och unika mosse för s k myrlöpning. Syftet torde vara detta. Ett citat från de träningssidor som rekommenderar myrlöpning. ”Blött, skitigt, grisigt och jobbigt. Dessa ord kan användas för att beskriva en myr. Det låter ju inte som en speciellt glamourös plats, men ändå så känner man […]

Läs mer

Slutliga överklagandet Stäkets verksamhetsområde överlämnat till Mark och Miljödomstolen

Ett preliminärt överklagande lämnades in till 2016-04-07 varvid vi bad om uppskov, vilket beviljades till 2016-05-16. Efter kompletteringar och omarbetning lämnades ett Slutligt överklagandet Mark och miljödomstolen Vi betonar vikten av barrskogssambandet och att det fyller en mycket viktig funktion som spridningssamband och biologisk mångfald. De kompensationsåtgärder som Länsstyrelsen  och Calluna föreslår för att genomföra planen sker […]

Läs mer

Vernissage och nyinvigning av NaturInfo 8/5

Vilken strålande dag! Vädret kunde inte vara bättre än så här för att fira nyinvigningen av vårt fina NaturInfo vid Görvälns slott. Ordförande Karin Hanze klippte bandet kl.12 med glada medlemmar vid sin sida. I den nyrenoverade lokalen bjöd vi på vernissagetilltugg och en fotoutställning av naturfotografen Jonathan Stenvall (se Jonathanstenvall.com). Fotona i NaturInfo är […]

Läs mer

Detaljplan för Stäkets verksamhetsområde överklagas till Mark- och miljödomstolen

Vid mötet med politikerna där vi redogjorde för varför vi överklagar beslutet så informerade de att: Om Naturskyddsföreningen vinner målet kommer det att överklagas. Stäkets verksamhetsområde måste etableras. För att lösa de krav som vi framförde på barrskogssambandet så skulle avge en avsiktsförklaring. Presentation – Möte politikerna 2016-03-21 Vi åtogs att undersöka om inlämnandet av […]

Läs mer

Slutavverkning (Kalhygge) planeras i blivande naturreservat Ängsjö

Enligt Skogens Pärlor är en avverkningsanmälan på 3,8 ha, söder Ängsjö, gjord till Skogsstyrelsen som har godkänt den. Anmälan gjordes 2015-11-25. Bild 1 Avverkningsanmälan Ängsjö Omsatt till alternativen från förstudien till naturreservatsbildningen så är det ett mycket värdefullt skogsparti ur rekreationssynpunkt som blir kalhygge. Bild 3 80-årigt granbestånd klart för avverkning Beståndet består av tät granskog […]

Läs mer

Förstudie om kommunalt naturreservat för Ängsjö

I koalitionsplattformen anges att Ängsjö friluftsområde skall utredas som nytt naturreservat. Direktiv till förstudien Arbetet har påbörjats och en förstudie  har genomförts. Direktiv till förstudien: ”I Översiktsplanen 2014 föreslås att Ängsjö friluftsgård ska utvecklas och att skydd för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör införas. Även grönplanen och dess olika mål styrker behovet av att bevara områdets […]

Läs mer

Kretsen deltog i exkursion på Häradsallmänningen kring temat: Hyggesfritt skogsbruk

Bakgrund Skogssällskapet bjöd in Naturskyddsföreningen till en exkursion på Häradsallmänningen kring ovanstående tema. Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Stor kunskap och erfarenhet inom området var närvarande. Syftet med dagen var att utbyta information och praktiskt studera de avväganden och hänsynstagande som måste ske vid hyggesfritt skogsbruk. […]

Läs mer