Beslut har tagits om programmet för samråd för Barkarbystaden

Program Barkarbystaden

Strukturprogram Barkarbystaden

I måndags beslutade kommunstyrelsen att godkänna program för Barkarbystaden. I sammanfattning av beslutet står det ”I huvudsak är strukturplanen densamma som i samrådsskedet med undantag för mindre delar av stadsstrukturen som har bearbetats vidare och fått en mer tydlig inriktning för kommande bebyggelse. Programmet har även kompletterats med mer information om planeringsförutsättningar.

 Strukturen bygger vidare på redan framtaget arbete i den fördjupade översiktsplanen men med fokus på högre täthet, större programområde samt anpassning till Barkarbystadens tunnelbanestation och uppgångar”.

Kommentarer till våra synpunkter

Här är ett utdrag av svaret på våra synpunkter:

Samordning mellan Barkarbystadens utbyggnation, utbyggnation av tunnelbanan och bildning av naturreservat längs med Igelbäcken sker. Det finns beslut och budget för att börja arbeta med reservatsfrågan för Igelbäcken 2016. Kommunen deltar även i ett samarbete på regional nivå där Länsstyrelsen har ansvar att ta fram handlingsplaner för regionens gröna infrastruktur. Åtgärder inför bildandet av naturreservat längs med Igelbäcken behöver även anpassas till ett framtida ökat besöksantal. Det vill säga promenadstigar, sittplatser med mera behöver säkras för att få ett område med utrymme för både rekreation, friluftsliv och säkrade naturvärden. Kommunen vill ta sitt ansvar att bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås i Bällstaån och skapa förutsättningar för att vattnet som leds till Igelbäcken inte medför en försämring av vattenkvaliteten.

Några frågor med anledning av det omfattande bildmaterialet:

  • Landningsbanan kommer att bevaras och vid Igelbäcken byggs en urban bro.
  • Landningsbanans hårdgjorda yta ses som en kaj in i det gröna och skall utformas en urban park med möjlighet till sporter som kräver hårdgjord yta, konserter mm. När blir kajen en pir som riskerar att bli en barriär? Antagligen har fler människor i svunna tider passerat bron över Igelbäcken vid Häradsvägen på väg till och från Järfälla kyrka än vad som kommer att ske i framtiden med reservation för att man anordnar konserter på östra sidan Igelbäcken.
  • Är Igelbäcken en barriär för människan eller en spridningsväg för biologisk mångfald?
  • Hög bebyggelse kommer att gå ut mot naturreservatet och skall ges ett expressivt intryck. Vad händer med ljusföroreningar? Är det attraktiva intäkter för de som bygger som styr hållbarheten?.
  • På vissa ställen betecknar man det blivande reservatet som friluftsområde.
  • Länsstyrelse påpekar att barrskogssambandet måst markeras tydligare. I strukturplanen menar man att barrskogssambandet kring Hästa klack skall sträckas söderut? Det är Stockholms stads område och innehåller ett minimum av barrskog.

Kommunen trycker också på att strukturprogrammet skall ge möjlighet till flexibla detaljplaner.

Några bilder från Programmet för Barkarbystaden.

Illustration över färdigbyggd Barkarbystaden

Illustration över färdigbyggd Barkarbystad

Torget vid landningsbanan samt landningsbanan som skall bevaras

Torget vid landningsbanan samt landningsbanan som skall bevaras

Illustration av Kajen mot det gröna

Illustration av Kajen mot det gröna

Publika rum. Hur kommer staden att gestaltas.

Publika rum. Hur kommer staden att gestaltas.

En bild över höjden på den blivande bebyggelse

En bild över höjden på den blivande bebyggelsen

Mar information om strukturprogram för Barkarbystaden finns i nedanstående länkar.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *