Rapport från Naturskyddsföreningens programpunkt den 26 november – Igelbäcken en bäck att värna om.

Översiktskarta Igelbäcken (Järfälla kommun)

Översiktskarta Igelbäcken
(Järfälla kommun)

Antal deltagare på mötet var 27 personer inklusive de två föredragshållarna. Författare: Karin Hanzé.

Bakgrund
Igelbäcken, som startar sitt flöde i området kring Säbysjön i Järfälla och rinner ut vid Ulriksdals slott vid Edsviken, är betecknad som en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. Detta innebär att kvalitén inte får försämras. Idag betecknas bäcken/ån ha god status. Bäcken anses vara ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet och är därför skyddat som naturreservat utmed hela sträckningen söder Järfälla d.v.s. i Stockholm, Sundbyberg och Solna, se kartbild. En del av orsaken till att Igelbäcken inte är skyddad i Järfälla beror på att bäcken passerar det tidigare militära flygfältet i Barkarby. I och med att flygfältet är nedlagt finns det inte längre några hinder att inrätta ett naturreservat för Igelbäcken i Järfälla. Naturskyddsföreningen har i många år kämpat för att Igelbäcken skall klassas som naturreservat.
Arbete med att ge Igelbäcken skydd via bildande av naturreservat startades på allvar 2003-2004 men lades sedan i malpåse efter valet 2006. Vid valet 2014 togs frågan upp av bland andra Centerpartiet. Den nya koalitionen av S, C och MP har för 2015 budgeterat medel för att revidera arbetet från 2004 och lägga fram planer för det fortsatta arbetet. Under 2014 antog Järfälla en ny översiktsplan och under 2015 antogs en fördjupad översiktsplan efter det som har kommit att kallas stockholmsöverenskommelsen. Antalet bostäder kommer att vara tre gånger så många som tidigare planerats. Mot att Barkarby får tunnelbana har Järfälla lovat att bygga bostäder för över 30 000 innevånare, vilket starkt ökar trycket på Järvafältet och därmed också Igelbäcken.

Naturskyddsföreningen bjöd våren 2015 in Katarina Ekestubbe, kommunekolog i Järfälla, och Stefan Lundberg, intendent vid Naturhistoriska Riksmuseét till höstens möte om Igelbäcken. Stefan har under många år arbetat med Igelbäcken i dess sträckning söder om Järfälla.  Katarina är väl känd inom Naturskyddsföreningen i Järfälla och har deltagit i ett flertal arrangemang i vår krets.

Katarina Ekestubbe gick igenom Igelbäckens flöde genom Järfälla bl.a. genom att visa kartor och bilder, från området öster om Säbysjön ned till gränsen mot Stockholm. I början är flödet mer naturligt men övergår till ett dike när det går genom betesmarkerna norr om Barkarby för att sedan gå i en relativt lång kulvert under flygfältet. Söder om flygfältet kommer bäcken åter upp i marknivå. Arbetet med att frilägga bäcken i Järfälla innebär bland annat att ta bort kulverten. Det finns dessutom både kända och okända ledningssystem i området. Bl.a. går en ledning från Norrvatten genom området. Det finns också byggnader och en landningsbanan i området. Man har inte tagit ställning till hur man gör med dessa. I och med att man börjat riva i marken kan oväntade saker hända. I Barkarby finns en vattendelare, en del regnvatten/dagvatten går mot Bällstaån och annat går det till Igelbäcken. För att inte försämra den goda kvalitén på Igelbäcken är det viktigt att ha kontroll på dagvattnet från Barkarbystaden. Det samma gäller givetvis Bällstaån, men i detta fall har man redan problem som måste lösas. För att förbättra miljön för Igelbäcken i framtiden kan det vara nödvändigt att meandra bäcken och göra åtgärder för att syresätta vattnet genom naturliga hinder så som man gjort nedströms Järfälla. Grönlingen som är en utmärkande art för Igelbäcken nedströms Järfälla finns inte norr om kulverten. Vid inventeringar har man främst groddjur, snäckor och sländor.

Stefan Lundberg
Restaureringen av Igelbäcken har skett i dess sträckning inom Stockholms, Sundbybergs och Solna kommuner under en räcka av år, senast i anslutning till T-banebron vid Akalla, se bild. Bäcken har dels vuxit igen på en del ställen och rätats ut via dikning i andra. Syftet har varit att åtgärda detta. För att skapa bra livsmiljöer för grönlingen (Barbatula barbatula), en sällsynt fisk i Sverige, och andra vattenlevande organismer har man lagt ut stenar och block på botten efter att man skapat ett mer slingrande vattendrag. Stenarna utgör ett bra skydd för de organismer som lever i bäcken och gynnar populationernas naturliga förökning. Förutom grönlingen finns det ett flertal sländearter. Efter en restaurering av botten och ändring av bäckens sträckning genom t.ex. meandring, rensning av botten, utläggning av stenar m.m. som gjorts vid Kista, se bild, tar det tid innan sträckan får en naturlig kolonisering av organismer. Förutom restaurering av botten är det också viktigt att det växer upp skuggande vegetation på sidorna, vilket tar tid. Det görs återkommande inventeringar av vilka arter som finns i Igelbäcken. Man har kunnat se att grönlingen och olika sländearter och snäckor sprider sig till de nyrestaurerade områdena. Arter man hittat har hittat i och i tillflöden till Igelbäcken är bland annat den rödlistade kuvertbyggarsnäckan och stor blåssnäcka (3-metersdiket).

Nuvarande reservat med betande kor

Nuvarande reservat (Västra Järvafältet) med betande kor. Till höger syns buskridån med Igelbäcken.

Igelbäcken vid T-banebron

Igelbäcken vid T-banebron i Kista Foto David Persson

Hur är det då med grönlingen? Stefan berättade att grönlingen inte anses vara inhemsk i Sverige utan troligtvis har planterats in inte minst i fiskodlingsdammar kanske så tidigt som 1500-talet. Grönlingen har även påträffats i Skåne, utanför Nyköping och egendomligt nog i Tornedalen och antas i samtliga fall vara inplanterad. Det man vet säkert, berättar Stefan, är att den har funnits i fiskodlingsdammar vid Ulriksdals slott och troligtvis spridit sig därifrån till Igelbäcken. Kung Fredrik I (1720-1751) odlade troligtvis grönling i dessa dammar. Grönlingen är en liten fisk ca 10-15 cm. Man har hitta gamla recept på grönling och det finns noteringar från 1500-talet att grönlingen var bra och näringsrik hovförtäring.

Man hittar även signalkräfta i Igelbäcken, en icke tillåten inplantering på senare tid, vilken inte är riktigt välkommen. Men än så länge kan man inte se att den har haft för stora effekter. Flera personer på mötet har även sett bäver i Igelbäcken.
Nära utloppet i Ulriksdals slottspark finns en damm. För att gynna en länk för vandrande fisk förbi detta hinder har man byggt en fisktrappa.

Stefan har stora förhoppningar att även Järfälla skall sälla sig till de tre kommuner som idag har gett Igelbäcken status som naturreservat. Katarina berättade att hon tillsammans med andra på hennes enhet har fått i uppdrag av kommunstyrelsen i Järfälla att lägga fram förslag till restaurering av Igelbäcken och skydda Igelbäcken genom att bilda ett Naturreservat runt bäcken. Detta skall göras samtidigt som man planlägger den östra delen av utbyggnaden av Barkarbystaden. Naturskyddsföreningen har tidigare i år framför önskemål att de båda processerna skall utvecklas tillsammans för att ge bästa möjliga skydd för Igelbäcken och är tacksamma för att man ser ett reservat som en fördel för att få ett gott boende i Barkarbystaden.

Sedan vårt möte den 26 november har kommunstyrelsen den 14 december fattat ett beslut att arbeta vidare för att bilda ett kommunalt naturreservat runt Igelbäcken i Järfälla. Tekniska nämnden har fått uppdraget att inleda bildningsprocessen och har fått en budget för 2016-2017 på 370 000 kronor för att ta fram underlag/handlingar som behövs för att kunna inrätta Igelbäckens naturreservat. Det sägs också att underlaget behöver uppdateras utifrån aktuell kunskap och anpassas till aktuella planeringsförutsättningar så som utbyggnaden av Barkarbystaden och anläggandet av tunnelbanan. Naturskyddsföreningen kommer att följa ärendet och kommer att hålla kontakt med kommunen för att, så långt det är möjligt, se till att reservatet runt Igelbäcken får ett fungerande skydd.

Grönling -Barbatula_barbatula_by_MdE

Grönling -Barbatula_barbatula_by_MdE

Läs mera om Igelbäcken i nedanstående länkar:

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *