Naturskyddsföreningens kommentar till insändare ”Dåliga argument mot gokartbana”

I en insändare i Mitt i Järfälla framhålls att den rödgröna politikerna kör över minoritetsintressen i samband med beslutet att avveckla gokartbanan.

Insändare i Mitt i Järfälla

Insändare i Mitt i Järfälla

Från Naturskyddsföreningens sida vill vi framföra att det inte enbart är ett politiskt beslut utan att lagar styr när naturresurser hotas. Om Stäkets verksamhetsområde skall exploateras så skadas allvarligt det barrskogssamband som finns i Järvakilen. Järvakilen är den grönstruktur som stäcker sig från Sigtuna till Valdemars udde och där Järfälla har viktiga delar. Sträckan från Stäkets trafikplats till Katrinedal består i nuläget av ett mycket värdefullt barrskogsområde med flerskiktat månghundraårig barrskog. Det är det enda området i sitt slag längs hela Rotebroleden. Vid en ev. exploatering försvinner huvuddelen av detta område. Kvar blir gokartbanan med omnejd, ung tallskog på båda sidor om Rotebroleden och ett område med den invasiva arten silvergran.

Häradsallmänning produktionsskog

Bild 1 Ung produktionsskog – saknar värde för rekreation och biologisk mångfald

Detta innebär i lagens mening betydande miljöpåverkan vilket kräver att kommunen oavsett politisk färg måste vidta åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka ingreppet.

Enligt vår mening är ingreppet så allvarligt att det inte räcker med att gokartbanan återbeskogas. Omfattande åtgärder måste till både inom Häradsallmänningens mark och kommunens mark. Skogskötselplaner måste ändras från produktions- till naturvårdsskog där vissa delar skall vara orörd skog.

Länsstyrelsen föreslår att om verksamhetsområdet etableras så bör ett naturreservat bildas av Häradsallmänningen och angränsade område som behövs för att stärka och säkra barrskogssambandets framtid. Alternativt kan ett civilrättsligt naturvårdsavtal upprättas.

Därför är det självklart att gokartbanan måste flyttas om kommunen väljer att etablera ett verksamhetsområde.

Som jämförelse med den unga produktionsskogen visas ett område söder Rotebroleden.

Häradsallmänningen flerskiktad skog

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *