Länsstyrelsen antar planen för Stäkets verksamhetsområde

Callunas förslag skötsel och åtgärder Se sid 17

Callunas förslag skötsel och åtgärder Se sid 17

En sammanfattning av Länsstyrelsens motiv och förslag till åtgärder

Länsstyrelsens planenhet  antar detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde men anser att det ännu föreligger stor risk att barrskogssambandet som är av regionalt värde i Järvakilen kan komma att försvagas.

Länsstyrelsens motiv

Mot bakgrund av att planförslaget syftar till ett möjliggörande av bostäder i tunnelbanans influensområde, att berörda kommuner är överens om utvecklingen av grönkilen, vissa åtgärder har vidtagits och att förslaget har visst stöd i RUFS anser Länsstyrelsen att planförslaget får anses som acceptabelt.

Förslag till åtgärder

Vidare anser de att de åtgärder som är föreslagna i detaljplanen inte bidrar till att säkra barrskogssambandet.

Kompensation för att motverka försvagning behöver därför säkerställas utanför själva planområdet. Det bör ske i stort enligt Callunas förslag, sid 17. Se ovanstående bild.

De anser att det är viktigt att inga slutavverkningar sker inom anslutande delar av Häradsallmänningen. Slyskogar och ungskogar behöver skötas så att de med tiden utvecklas till flerskiktade barrdominerade skogar. För att göra detta kan bildande av naturreservat vara en lämplig lösning eller att ett civilrättsligt naturvårdsavtal upprättas.

Den nuvarande skogsbruksplanen bör snarast ersättas av en naturvårdsinriktad skötselplan för att bevara och utveckla äldre barrskogshabitat.

Länsstyrelsens yttrande: Stäkets verksamhetsområde 40411-40686-2015

Några reflektioner/frågor

Krävs det inte en analys av hur verksamhetsområdet påverkar möjliggörande av bostäder i influensområdet (Veddesta)?

  1. Hur bindande är förslagen?
  2. När kommer de att vara genomförda?
  3. Vad händer med kontinuiteten i barrskogssambandet om detaljplanen genomförs innan åtgärderna är på plats?
  4. Var finns pengar till de åtgärder som föreslås?

Förslag till gränser Naturreservat

Länsstyrelsen föreslår att naturreservat skall bildas för att säkra det svaga barrskogssambandet. Här är ett förslag på reservatets utsträckning. Det krävs ett område som är 3 ggr så stort som verksamhetsområdet. Häradsallmänningens del utgör drygt hälften. Den sydliga spetsen är för att skapa spridningssamband  över verksamhetsområdet söder E18 och mot Görvälns naturreservat.

Område naturreservat Rotebroleden

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *