Vad händer med vårt överklagande av Stäkets verksamhetsområde

Klubba

Länsstyrelsens synpunkter på detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde har handlagts av enheten för planfrågor vars uppgift är av samordnade och rådgivande karaktär:

”Enheten arbetar med att samordna de statliga intressena och samverkar med kommunerna i deras planläggning. Rådgivning till kommunerna vid tillämpning av plan- och bygg-lagstiftningen är en viktig arbetsuppgift.

Vi har även tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet. Tillsynen är i första hand framåtsyftande för att trygga en samordnad och enhetlig tillämpning”.

Länsstyrelsen kommer att följa upp sitt yttrande över Översiktsplanen och meddela kommunen sina slutsater. Vi kommer också att ta del av deras yttrande.

Vad händer med vårt överklagande?

Överklagande lämnas in till kommunen som kontrollerar att det lämnats in i tid. Överklagandet måste komma in i rätt tid, annars kan talan avvisas och inte tas upp till prövning. Det går inte att begära anstånd för att överklaga, däremot kan man komplettera överklagandet.

  • Kommunen skickar sedan din överklagan och alla handlingar som legat till grund för beslutet till Länsstyrelsen.
  • Vi måste vara berörda för att få överklaga ett planärende. Vi måste också, före granskningstidens utgång, skriftligen ha skickat in synpunkter till kommunen, synpunkter som du inte fått något gehör för. Kravet på skriftliga synpunkter gäller inte om beslutet har gått dig emot genom att förslaget har ändrats efter granskningstiden, eller om överklagandet grundas på att beslutet inte har kommit till i laga ordning.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När vi fått överklagan från kommunen, diarieförs den och får en handläggare. Ärendet handläggs normalt av en jurist. Ofta deltar även arkitekter, antikvarier eller miljövetare i handläggningen. Handläggaren utreder ärendet och ser till att de kompletteringar som behövs kommer in.

Länsstyrelsen fattar beslut baserade på de handlingar som har kommit in. Handläggningen är i huvudsak skriftlig, och beslutet fattas utan någon särskild förhandling eller överläggning med berörda parter.

Länsstyrelsen får ungefär 100 ärenden per år och handläggningstiden är för närvarande 7 månader

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *