Naturskyddsföreningen får stöd för överklagande i Förslag till ny miljöplan 2016 – 2024

Miljöplan 2016 - 2024

Järfälla kommun har under året arbetat med att revidera Miljöplan 2016-2024 som nu skickas på remiss.

Från Miljöplanen kan vi hämta följande positiva mål som stöder vårt arbete med Överklagande av Stäkets verksamhetsområde och ängen vid Stora Ängsnäs. Om Stäkets verksamhetsområde genomförs enligt nuvarande förslag så kommer rimligtvis skogmesar att minska och målet för ett rikt växt- och djurliv kan inte nås.

2.4. Ett rikt växt- och djurliv

2.4.1. Inriktningsmål

Den biologiska mångfalden ska bevaras, nyttjas och utvecklas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.

Intressant är att ”Att den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas mäts med: Areal hävdad ängsmark, förekomst av skogsmes i barrskogssambanden och antal hålträd (gammalt träd) och efterföljare i de två ädellövssambanden”.

Här är några citat från tjänsteskrivelsen.

Miljöplanen utgår från de regionalt prioriterade miljömålen och har miljömål inom områdena minskad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, giftfri vardag, ett rikt växt och djurliv samt hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet. Ambitionsnivå i den reviderade miljöplanen är högre än i nu gällande miljöplan och har sin grund i det politiskt beslutade direktivet, beslutad budget, den politiska koalitionens plattform samt de regionalt prioriterade miljömålen. I budget 2016-2017 finns beslutade uppdrag som ligger i linje med föreslagen revidering av miljöplanen.

Minskad klimatpåverkan

Järfälla tydliggör vikten av att minska klimatpåverkan genom att all energi som används inom den kommunala verksamheten ska vara fossilbränslefri 2025.

I revideringen av miljöplanen beskrivs en hög ambitionsnivå genom att utsläpp från fossila bränslen ska minska drastiskt med 50 procent till 2020 och med 100 procent till 2050.

I Miljöplanen anges:

Minskad klimatpåverkan har en stark koppling till översiktsplanen, där smart infrastruktur är det viktigaste målet i detta sammanhang. Målet innebär bland annat att gång- och cykeltrafik ska prioriteras tillsammans med kollektivtrafik. Även översiktsplanens mål om urbana kvaliteter och kunskapssamhälle har bäring på minskad klimatpåverkan genom att de beskriver en förtätning i kollektivtrafiknära lägen och att hållbart byggande ska främjas.

God bebyggd miljö

Målet om miljöprogram för stora byggprojekt har ersatts med ett mål om att kommunen vid planläggning av nya stadsdelar ska följa ett system för hållbar stadsutveckling, där olika hållbarhetsaspekter beaktas. Ett mål om dagvattenhantering är formulerat eftersom det är dagvatten som är kommunens största problem att hantera kring övergödning och översvämning. Genom att arbeta för att fördröja mer dagvatten kommer översvämningarna att minska. Dessutom innebär fördröjning att reningen av dagvatten kommer att förbättras

Giftfri vardag

Området giftfri vardag har en högre ambition än tidigare miljöplan. Målet om andel ekologisk mat har höjts utifrån vad organisationen har beräknat vara möjligt.

Uppdrag i mål och budget 2016-2017 samt förslag till framtida uppdrag

De uppdrag som finns i budget som kan kopplas till miljöplanen är: installation av solceller, anlägga laddstationer för elbilar, energieffektiviserande åtgärder, justering av parkeringstal, anläggande av infartsparkeringar för bil och cykel, ta fram en trafikbullerpolicy, vattenplan och åtgärdsprogram för vatten, grönplan, naturreservat vid Igelbäcken, slåtterprojekt, småvatten, våtmarksprojekt, cykelinfrastruktur, marksaneringar, miljöklassning av byggnader, extra medel på kommunstyrelseförvaltningen för genomförande av miljöplanen, åtgärder i Bällstaån samt fördröjning och rening av dagvatten.

För Hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet anges följande:

2.5.1. Inriktningsmål

Järfälla kommun ska sprida miljökunskap så att anställda, invånare och organisationer i kommunen kan agera på ett sätt som ger positiva effekter för miljön och därigenom bidra till ett hållbart Järfälla. Järfälla kommun ska ställa relevanta miljökrav och sträva efter cirkulär ekonomi.

2.5.2. Effektmål 

Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader inom kommunen och bolagen ska relevanta miljökrav ställas.

Minst tio procent av kommunens invånare ska vara ”Miljösmarta Järfällabor” senast år 2025.

Här finns mer information:

Tjänsteskrivelse

Förslag Miljöplan 2014 – 2024

Ordlista

Från Naturskyddsföreningens sida är vi mycket nöjda med den höjning av ambitionsnivån som den politiska ledningen genomfört.

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *