Rapport från Naturskyddsföreningens programpunkt den 26 november – Igelbäcken en bäck att värna om.

Antal deltagare på mötet var 27 personer inklusive de två föredragshållarna. Författare: Karin Hanzé. Bakgrund Igelbäcken, som startar sitt flöde i området kring Säbysjön i Järfälla och rinner ut vid Ulriksdals slott vid Edsviken, är betecknad som en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. Detta innebär att kvalitén inte får försämras. Idag betecknas bäcken/ån ha god status. […]

Läs mer

Naturskyddsföreningens kommentar till insändare ”Dåliga argument mot gokartbana”

I en insändare i Mitt i Järfälla framhålls att den rödgröna politikerna kör över minoritetsintressen i samband med beslutet att avveckla gokartbanan. Från Naturskyddsföreningens sida vill vi framföra att det inte enbart är ett politiskt beslut utan att lagar styr när naturresurser hotas. Om Stäkets verksamhetsområde skall exploateras så skadas allvarligt det barrskogssamband som finns i […]

Läs mer

Många gröna beslut vid Kommunstyrelsens sista sammanträde för året – Ängsjö naturreservat?

Förutom bildande av Igelbäcken naturreservat och en ny Miljöplan har en förstudie gjorts som syftar till att studera möjligheterna till ett naturreservat i Ängsjö. I förstudien anges: I budget 2015 fick kommunstyrelsen och kommundirektören i uppdrag att se över möjligheterna att göra Ängsjö till naturreservat. Syftet med förstudien är att ta fram ett beslutsunderlag för att […]

Läs mer

Länsstyrelsen antar planen för Stäkets verksamhetsområde

En sammanfattning av Länsstyrelsens motiv och förslag till åtgärder Länsstyrelsens planenhet  antar detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde men anser att det ännu föreligger stor risk att barrskogssambandet som är av regionalt värde i Järvakilen kan komma att försvagas. Länsstyrelsens motiv Mot bakgrund av att planförslaget syftar till ett möjliggörande av bostäder i tunnelbanans influensområde, att berörda […]

Läs mer

Idag klubbas beslutet om att inleda bildningsprocessen av naturreservat vid Igelbäcken.

Idag klubbar Järfälla kommun beslutet att göra Igelbäcken till naturreservat. Igelbäcken rinner genom Järvakilen och är hem för den sällsynta fisken grönling. I en textblänkare på SVTs regionala hemsida Stockholm kan vi läsa: – Äntligen, känner jag. Att kommunstyrelsen tar beslut om att påbörja bildandet av ett naturreservat längs Igelbäcken är ett historiskt för Järfälla.  Aphram […]

Läs mer

Föreningen Rädda Järvafältet, Naturskyddsföreningens och FFEs brev till Emelie Grind

Föreningen Rädda Järvafältet har tillsammans med Naturskyddsförening  och Förbundet för Ekoparken (FFE) lämnat in en gemensam skrivelse till samhällsbyggnadsdirektören Emelie Grind där vi välkomnar beslutet att bilda ett naturreservatet Igelbäcken och redovisar framgångsfaktorer för reservatsbildningen. Bl a betonar vi vikten av samordning av planeringsprocesserna för Barkarbystaden och bildandet av naturreservatet. 151110 Brev till Emelie Grind Samhällsbyggnadsdirektörens positiva […]

Läs mer

Vad händer med vårt överklagande av Stäkets verksamhetsområde

Länsstyrelsens synpunkter på detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde har handlagts av enheten för planfrågor vars uppgift är av samordnade och rådgivande karaktär: ”Enheten arbetar med att samordna de statliga intressena och samverkar med kommunerna i deras planläggning. Rådgivning till kommunerna vid tillämpning av plan- och bygg-lagstiftningen är en viktig arbetsuppgift. Vi har även tillsyn över plan- […]

Läs mer

Den 14/12 tas beslut om bildningsprocessen av Igelbäckens reservat

Kommunstyrelsen kommer att sammanträda den 14 dec. och då tas beslut om bildande av Igelbäckens reservat. Här är några citat från tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslutet. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Tekniska nämnden ges i uppdrag att inleda bildningsprocessen av naturreservat vid Igelbäcken. Avgränsning av naturreservatet och reservatsföreskrifterna ska utformas på ett sådant sätt att […]

Läs mer