Små förändringar när beslut tas om Stäkets verksamhetsområde

Illustrationskarta över verksamhetsområdet

Illustrationskarta över verksamhetsområdet

Det är små förändringar när detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde klubbas igenom i planutskott (7 oktober), kommunstyrelsen (12 oktober ) och slutligen i kommunfullmäktige i november.

Trots att Länsstyrelsen hotat att dra tillbaka detaljplanen finns inga åtgärder med för att förbättra det svaga barrskogssambandet än att go-kartbanan på sikt skall återbeskogas.

Calluna har på uppdrag av kommunen gjort en studie ”Fältvalidering av barrskogssamband vid Rotebroleden och konsekvensbedömning av plan för Stäkets verksamhetsområde” och pekat på behovet av omfattande kompensationsåtgärder men dessa ligger utanför beslutet.

Callunas förslag till kompensation i omgivningarna

Callunas förslag till kompensation i omgivningarna

Från Naturskyddsföreningens sida har vi till planutskottet och kommunstyrelsen påpekat bristerna.

 1. Samordningen mellan kommuner. Upplands Väsby kommentar i samrådet pekar tydligt på behovet.
 2. Har beslutet förankrats hos Länsstyrelsen?
 3. När kommer go-kartbanan att återplanteras?
  1. Krävs en alternativ plats? Var? När?
  2. Kommer anslutning att byggas till go-kartbanan? Varför?
  3. Vad händer med gamla bergtäkten?
 4. När antas en ny skötselplan för kommunens skogar enligt grönkompenstions­förslaget?
 5. Vilka möjligheter finns att påverka målinriktningen för Häradsallmänningens skogsbestånd (sid 24 i Callunas rapport) som krävs för en långsiktig hållbar lösning?
 6. När kommer Järvakilens gräns mot Vällsta bebyggelse att fastställas? Sker detta på ett sätt som ökar funktionaliteten i Järvakilen?
 7. När sker planteringarna av skogsridåerna mellan Häradsallmänningen och Vällsta?
 8. När kommer de invasiva silvergranarna inom området avsatt som natur (nyckelbiotopen), Häradsallmänningen och kommunens skogar att avverkas?
 9. Vilka kostnader är förenade med ovanstående åtgärder och vem står för dem? Om inte den ekonomiska frågan är löst finns risk att Järvakilens funktion påverkas för lång tid framöver.

Från Naturskyddsföreningens sida anser vi att beslutet om detaljplanen inte kan tas innan dessa frågor är lösta i avtal eller juridiska dokument, vilket Calluna också betonar i sin rapport.

Kommunen kan inte hänvisa till tidsbrist eftersom krav på samordning tidigt har framförts under planeringscykeln. Samrådet mellan kommunerna syftar till en långsiktig överenskommelse om hur Järvakilens svagast länk skall lösas.

Med det stora ingrepp som verksamhetsområdet innebär för Järvakilens funktion borde grönkompensationen genomföras innan verksamhetsområdet etableras. För att uppnå full effekt tar det ytterligare 100 – 150 år innan åtgärderna når den kvalitet som försvinner i samband med exploateringen. Om dessutom skogen i verksamhets­området vårdas omsorgsfull så kan vi till kommande generationer överlämna en nyckelbiotop på c:a 50 ha.

Har dessa övervägande gjorts?

Här finnsvåra synpunkter: Många frågor obesvarade när beslut tas om detaljplan för Stäkets verksamhetsområde.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *