12 inventeringar genomförda på Snåltäppan

Ingrid Jansson, Maria Elfström, Eva Grönlund samt Sten Hellqvist.

Ingrid Jansson, Maria Elfström, Eva Grönlund samt Sten Hellqvist.

Sedan 2012 har Naturskyddsföreningen under ledning av Maria Elfström genomfört tre årliga inventeringar, tidig vår,före midsommar och början på augusti. Förutom Maria har Eva Grönlund, Ingrid Jansson, Sören Christansen, Sten Hellqvist medverkat. Ytterligare några intresserade har varit med mera sporadiskt.

Inventeringarnas syfte är att se resultatet av den ängsskötsel, fagning och slåtter som vi genomför sedan vi började sköta ängen 2012. C:a 95 % av ängsmarkerna har försvunnit sedan jordbruket började bedrivas mera intensivt. Ängar kännetecknas av sin rikedom med avseende på växt- och djurarter. Biotopen hör till landets mest artrika naturtyper. Bland det stora antalet växt- och djurarter finns många hotade och nära hotade arter. Drygt hälften av de hotade kärlväxterna och en fjärdedel av de hotade kryptogamerna i den nationella rödlistan hör hemma i odlingslandskapet. Av dessa arter återfinns många i ängarna.

Antalet arter har ökat från 60 till drygt 90 vid årets inventering. Våra iakttagelser för 2015 är att ängsskallran har ökat över hela ytan. Vi har också haft körskador i ruta 3 och 5, vilket dock inte tycks ha påverkat resultatet. I ruta 5 har samma årsmaximum i antalet arter som år 2013. Gullvivor och Natt och dag är ett par växter som ökat markant.

Gullvivor Snåltäppan

Gullvivor Snåltäppan

Lundkovall (Natt och dag)

Lundkovall (Natt och dag)

Backsmörblomman har också hittats och den tillhör rödlistekategorin NT (Nära hotad)

Backsmörblomma. De basala bladen är stora, vanligen femdelade och upprepat smalflikiga, de är långskaftade och utspärrat styvhåriga liksom nedre delen av stjälken.

Backsmörblomma. De basala bladen är stora, vanligen femdelade och upprepat smalflikiga, de är långskaftade och utspärrat styvhåriga liksom nedre delen av stjälken.

Backsmörblomma

Backsmörblomma

Här finns en preliminär Snåltäppan res 2012-2015 färglagd. På listan har markerats med grönt de växter som används vid de inventeringar som Jordbruksverket genomfört i samband med landsomfattande inventeringar av ängarna, se sidan 64 i INDIKATORARTER.

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *