Förbundet för Ekoparken (FFE) besöker Järfällas del på Gröna kilarnas dag

Varje år anordnas Gröna kilarnas dag. Förbundet för Ekoparken valde i år att studera den del av Gröna kilarna som sträcker sig från Ulriksdal till Ängsjö i Järfälla kommun.

Förbundet består idag av 50 ideella föreningar och bildades för att motverka det stora exploateringshot som fanns, och fortfarande finns, mot områdets natur- och kulturvärden.

Med ordf. Richard Murray i spetsen och ett tjugotal deltagare från olika organisationer gjordes en bussresa från Ulriksdal till Stäkets verksamhetsområde med besök i Solnas del av Igelbäcken, Hästa gård, Järfällas förslag till naturreservat vid Igelbäcken och en tur längs Rotebroleden med stopp i det blivande verksamhetsområdet. Syftet var att få en bild av vad som görs längs den gröna kilen från Djurgården till Sigtuna samt få en bedömning av de hot och barriärer som finns.

Igelbäcken norr blivande Nya Ulriksdal och Järvastaden

Solna stad har restaurerat Igelbäcken från utloppet vid Ulriksdals slott upp till Kymlingelänken, med mycket lyckat resultat. Beståndet av fisk, framförallt den hotade arten Grönlingen har utvecklats positivt och den nya Kymlingelänken medger att passager längs bäcken med cykel och till fots kan ske utan hindrande barriärer.

Kartbilden nedan visar Igelbäckens naturreservat i Solna. Nordväst därom ligger Igelbäckens kulturreservat. Av bilden framgår den smala midja som beror på att Järfälla kommun inte skapat det reservat som kommunerna kom överens om. Nuvarande koalition (S + Mp + C) har nu lovat att under denna mandatperiod bilda naturreservatet.

Igelbäckens naturreservat Solna

Ett par bilder av besöket vid Igelbäcken.

Anlagd dam Igelbäcken

Anlagd dam Igelbäcken

 Richard Murray visar Igelbäcken

Richard Murray visar Igelbäcken

Besök Hästa gård.

Hästa Gård ligger utanför Kista norr om Stockholm och är ett av världens största tätortsnära ekologiska lantbruk. Gården är på 260 ha och ligger i Igelbäckens kulturreservat.

Hästa gård som tidigare drevs som en 4H gård gick i konkurs 2013. Till ny driftsansvarig utsågs från och med den 1 oktober 2013,  Naturskog AB (www.naturskog.se) som övertagit arrendet för Hästa Gård och med detta kommer de att ansvara för skötseln av Igelbäckens kulturreservat samt övrig verksamhet på gården. Lasse Heinz redogjorde för både historien bakom Hästa gård och arbetet med att ta fram en ny skötselplan. De har c:a hundra kor av tre olika raser.

Lasse Heinzs Hästa gård presenterar verksamheten

Lasse Heinzs Hästa gård presenterar verksamheten

Efter att Anne Murrays goda smörgåsar hade avnjutits fortsatte resan mot Järfällas delar av Gröna kilen.

Blivande Barkarbystaden och Igelbäckens naturreservat.

Via Hägerstalund fortsatte vi längs den gamla Häradsvägen som korsar Igelbäcken c:a 100 m norr landningsbanorna. I Järfälla pågår ett omfattande arbete med att bygga 14 500 bostäder kring den nya tunnelbane- och pendeltågsstationen Stockholm NV, nuvarande Barkarby. Det gråstreckade området i nedanstående kartbild utgör det markområde som blev disponibelt i samband med överenskommelsen om tunnelbana till Stockholm NV. Av kartan framgår också det blivande naturreservatet, det ljusgröna området.

Blivande naturreservat Igelbäcken öster blivande Barkarbystaden

Blivande naturreservat Igelbäcken öster blivande Barkarbystaden

Några bilder från Barkarbyfältet.

Igelbäcken söder landningsbanorna

Igelbäcken söder landningsbanorna

Mitt i bilden, i bakgrunden skymtar Hästa gård. Den gröna buskridån i bildens mitt är Igelbäcken som i denna del utgörs av ett stort dike. Hitom buskridån ligger landningsbanorna där Igelbäcken går i en 240 m lång kulvert.

Nuvarande reservat med betande kor

Nuvarande reservat med betande kor

Norr om kulverten finns Järvafältets västra naturreservat. Bilden visar betande kor och i högra delen den buskridå som är viktig för Igelbäckens biologiska funktion.

Järfälla kommun planerar att under nästa år uppdatera och aktualisera det underlag som togs fram 2004. Till grund för arbetet ligger också en biotopkartering som länsstyrelsen har gjort. Se Biotopkartering Igelbäcken

Naturskyddsföreningen vill peka på några frågor som behöver belysas i planen:

 1. Reservatgränsens dragning och gestaltning av bebyggelse längs gränsen. Obs! Byggnation kan ske till gränsen.
 2. Uppgrävning av kulverten och befintliga landningsbanor.
 3. Skall Djupanbäcken återställas till öppen bäck? Vad händer med flygklubbens byggnader inom reservatet? Bäcken går i en kort sträcka i gränsen mellan Stockholm och Järfälla. Samråd om återställande enligt förslag i biotopkarteringen behöver göras.
 4. Omforma bäcken med meander av sträckan med kulverten men även det dike som visas på bild x, ovan. Meander eller meanderlopp är en slingrande flodfåra i ett flackt landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna.
 5. Ner mot Akallavägen är det mycket sankt och för att reglera vattenmängden i Igelbäcken behövs en damm som också erbjuder värdefull miljö för fåglar och groddjur.
 6. Hur skall det ökade trycket från boende klaras?
  Behövs separata gång och cykelvägar? Kista ligger på cykelavstånd från Barkarbystaden.
 7. Hur skall området hävdas? Kan kor beta mot gränsen eller krävs en zon mot bebyggelse. Här finns erfarenheter från Sigtuna med stadsnära djur. Se Stadsnära djur – levande odlingslandskap
 8. Södra delen av kullen söder landningsbanan bör inventeras och hävdas som äng. Det har funnits backsippa och andra torrängsväxter tidigare.
 9. Hur skall den gamla Häradsvägen från 1100 talet bevaras. På sidan 8 kan du läsa mera om Häradsvägen.

Stäkets verksamhetsområde och Rotebroledens barriäreffekt

Resan gick vidare längs Rotebroleden där vi fick en beskrivning av gränserna till Östra Järvafältets naturreservat. Från Katrinedal och österut till Rotebro kännetecknas av mer öppen mark, industrianläggningar och golfbanor. Mellan Stäkets trafikplats och Katrinedal utgörs området idag av ett barrskogsområden som utgör en värdefull spridningskorridor. Järfälla kommun planerar att exploatera större delen av sträckan som verksamhetsområdet. Kartbilden nedan visar den viadukt som kommer att byggas väster gokartbanan.

Vägverkets planerade utbyggnad Rotebroleden

Vägverkets planerade utbyggnad Rotebroleden

Av barrskogssambandet försvinner det mest området väster viadukten blir verksamhetsområde vilket framgår av nedanstående bild. Naturskyddsföreningen, Föreningen rädda Järvafältet och Förbundet för Ekoparken arbetar för att förbättra sambandet.

Bild 8 Stäkets verksamhetsområde försvagar sambanden

Bild 8 Stäkets verksamhetsområde försvagar sambanden

Mer information framgår av de Synpunkter Stäkets verksamhetsområde vi och Föreningen Rädda Järvafältet har lämnat.

Arbete pågår från kommunens sida med en utredning om barrskogssambandets kvalitet.

Dagen avslutades med fika på Eggeby gård där vi i ett akvarium fick se Grönlingen på riktigt. Tack Förbundet för Ekoparken för en informativ dag.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.