Naturskyddsföreningens synpunkter på Stäkets verksamhetsområde

Bakgrund

För att bygga mera bostäder i lägen med bra kommunikationer, t ex. Veddesta, föreslår kommunen att ett verksamhetsområde inrätta längs Rotebroleden, tidigare kallat U2, nu Stäkets verksamhetsområde. Förslaget har varit ute på samråd och kommunen har nu tagit fram den detaljplan som politikerna skall ta ställning till. Våra synpunkter från tidigare samråd har inte beaktas varför vi ånyo har presenterat ett nytt och mer omfattande förslag.  2015-04-08 Synpunkter på detaljplanen för Stäkets Verksamhetsområde

Stäkets verksamhetsområde - påverkan på Järvakilen

Stäkets verksamhetsområde – påverkan på Järvakilen

Som framgår av ovanstående bild kommer kraftiga inskränkningar att göras i den flaskhals för barrskogssambandet som existerar vid Rotebroleden. Vi anser att kommunen har lämnat ett bristfälligt underlag när de redovisar att 500 m av sambandet blir kvar efter exploateringen. Som framgår av bilden så tar Gokartbanan norr om Rotebroleden i anspråk huvuddelen av sambandet och söder om är det påfartsområde, tidigare kalhygge och en invasivt bestånd av silvergran som kraftig begränsar kvarvarande samband. Vi kräver därför ett antal åtgärder om detaljplanen skall antas.

Naturskyddsföreningens krav på åtgärder

Om Kommunen beslutar sig för att gå vidare med det föreliggande förslaget till detaljplan kräver vi att följande åtgärder beslutas innan detaljplanen fastställs

  1. Samordningen mellan kommunerna görs varvid även kvaliteter och värden hos naturen beaktas. Kommunen kan inte hänvisa till tidsbrist eftersom detta krav har framförts redan tidigt under planeringscykeln. Samrådet mellan kommunerna syftar till en långsiktig överenskommelse om hur Järvakilens svagast länk skall lösas.
  2. Häradsallmänningen får ökat skydd (förslagsvis naturreservat) så att möjligheter till produktionsskog elimineras och ersätts med en skog lämpad som tätortsnära skog med möjlighet till friluftsliv i denna flaskhals av Järvakilen. Härigenom skyddas området mot ytterligare planer som senare försvagar nödvändiga samband och funktioner.
  3. Beslut tas om när Gokartbanan skall vara avvecklad så att området kan återställas.
  4. Ett förbättrat spridningssamband skapas längs avfarten från E18 söder om Rotebroleden för att säkerställa kontakten från nyckelbiotopen mot området väster Kallhälls Villastad.
  5. Åtgärder vidtas så att mossen kommer att bevaras. Den utdikade våtmarken norr mossen återställs.
  6. Att den invasiva silvergranen i kvarvarande flaskhals åtgärdas.
  7. Eftersom området söder om Rotebroleden är starkt kuperat kommer troligtvis stora massor att sprängas och schaktas bort. Konsekvenserna bör redovisas både utseendemässigt och en analys av massförflyttningar.
  8. Förbindelse mellan nyckelbiotopen och skogen norr därom skapas på ett tydligt sätt.
  9. Att stigsystemen utanför området kan anslutas till gång och cykelvägar i området. Den stig som planeras längs från E18 är inte lämplig som anknytning till området från gångtunneln!
  10. Att säkerställa att skogen i gränsområdena bevaras så att inte ev. stormfällor leder till krav på ytterligare avverkningar.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *