2014-03-03 Många frågor till Jenny Ångman när strategiskt miljöarbete i Järfälla presenterades

Miljöplanerare Jenny Ångman

Miljöplanerare Jenny Ångman

Miljöplanerare Jenny Ångman att presenterar den 3 mars det strategiska miljöarbetet i Järfälla, som berör bl.a. översiktsplanen, certifiering av stadsdelar, miljöplanen och klimatsmarta Järfällabor. Jenny började med en översikt över hur övergripande mål som miljökvalitetsmålen ligger till grund för de mål som anges i miljöplanen. Av de 16 miljökvalitetsmål som regeringen har beslutat om kommer bra två att uppnås om inte kraftfulla åtgärder vidtas. De prioriterade miljömål som berör kommunen är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfria miljö samt ett rikt växt- och djurliv.

Tillsammans med RUFS 2010 och andra planer för regionen har dessa övergripande mål har omsatts till den Miljöplan som antogs 2010 och där en aktualisering har påbörjats. Miljöplanen redovisas på webben som Miljöläget och Miljöredovisning.

De områden som diskuterades under mötet var luftföroreningar, väg från U2 området till Ängsjö genom ett mycket känsligt område, spridningskorridorer, matavfallshanteringen, ekologisk mat, kemikalier i skolan mm.

Miljömålet Frisk luft är problematisk i Stockholms län och ett åtgärdsprogram har lagts av länsstyrelsen för att komma till rätta med luftföroreningarna.

Järfälla med både E18 och nya förbifart Stockholm med 140000 bilar per dygn i Hjulstakorset påverkas. Idag klarar vi miljökvalitetsnormerna, den gräns som är juridiskt bindande för kommunerna. Kvalitetsmålet Frisk luft redovisas inte.

Jenny redogjorde också för det arbete som sker för att minska energianvändningen. Här kan du få hjälp.

Kommunen arbetar också med miljödiplomering av företag och institutioner samt strax före årsskiftet startade projektet Klimatsmarta Järfällabor, där tio familjer skall delta i ett projekt för att minska sina utsläpp.

När det gäller matavfallet har kommunen nyligen beslutat att de som sorterar ut matavfallet får en sänkning av avgiften med 300 kr. Grundavgiften med matavfallssortering blir 500 kr istället för ordinarie 800 kr. Själva tömningen av matavfallskärlet är kostnadsfri. Dessutom så utgår den rörliga kostnaden för matavfallstunnan. Här kan du läsa mera.

Sammanfattningsvis är det många som är intresserade av klimat- och miljöfrågor och det är glädjande att kommunen arbetar med ett förslag att det skall krävas en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) när det planeras bebyggelse i spridningskorridorerna.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *