Omtumlande budskap från klimatkväll med Pär Holmgren

Rubrik

Fullsatt församlingshem vi ”Klimatkvällen” (Foto Allan Edblom)

 

Pär Holmgren med sitt budskap (Foto Mir Grebäck von Melen)

Pär Holmgren med sitt budskap (Foto Mir Grebäck von Melen)

Pär Holmgren, meteorolog och hedersdoktor vid Uppsala universitet, medverkade i en klimatkväll arrangerad av Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen i Järfälla 3/12 med c:a 100 deltagare.

Temat var ”Vi lever inte bara av jorden. Vi är en del av den”. Pär redovisade många aspekter av vår klimatpåverkan. Det kanske mest skrämmande var att om vi inte gör någonting och fortsätter att släppa ut växthusgaser med den trend som sker nu så riskerar vi vår civilisation. Vi kan endast ta upp 10 – 15 % av de utvinningsbara fossila bränslena för att ha en möjlighet att nå 2-gradersmålet, som innebär att Jordens medeltemperatur får stiga max 2 grader.  Användning av fossila bränslen liknas ibland vid ”Drug Lords”. De skapar ett beroende som vi får allt svårare att avstå från.

Samtliga länder är överens om 2-gradersmålet, men i de olika konferenser som anordnas har hittills blygsamma resultat nåtts.

Pärs budskap var att vi är den första generationen som lämnar över sämre förutsättningar till kommande generationer. Tidigare har vi arbetat och slitit för att våra barn skall få det bättre. Nu måste kommande generationer kraftigt reducera sin användning av fossila bränslen. En stor utmaning när man beaktar att 80 % av energin idag kommer från fossila bränslen. Tittar man på transporter så används där hela 90 % fossila bränslen.

Pär pekade på att vi måste reducera utsläppen med minst 2 – 3 % per år och helst 5 – 10 %. Om vi ser till de utsläpp av koldioxid som vi generar per person i Sverige så ligger de på 10 – 11 ton/år om vi tar hänsyn till de utsläpp vår konsumtion genererar.

Användningen av fossila bränslen är mycket ojämnt fördelade. Vi i den industrialiserade delen av världen har hittills genererat de största utsläppen. Vi behöver heller inte öka vår konsumtion för att ha ett bra liv. Därför bör vi minska våra utsläpp drastiskt om nu bara viljan finns. De stora utvecklingsländerna och fattiga länder behöver en utveckling för att bygga infrastruktur: skolor, sjukhus mm vilket kräver mera energi. Kina, Indien, Brasilien m fl har kommit längre och eftersträvar den västliga livsstilen. En ekvation som är helt omöjlig.

Pär avslutade med att vi har ett kort fönster för att vända trender med ökade utsläpp och att vi i de rika länderna har de största möjligheterna att gå före och visa vägen.

Rubrik

Stadsarkitekt Anders c. Eriksson, kommunstyrelsens ordf Cecilia Löfgreen och oppositionsrådet Claes Thunblad (Foto Allan Edblom)

Efter Pärs föredrag följde en diskussion med kommunstyrelsens ordf. Cecilia Löfgreen (M), stadsarkitekten Anders C. Eriksson och oppositionsrådet Claes Thunblad (S). Även Lars Bergstig (Fp), Aphram Melki (C), Mikael Jämtsved (Mp) och Frans van Don deltog. Samtalet började med en diskussion kring hur kommunen redovisar våra utsläpp. I kommunens redovisning anges 1,56 ton vilket ger en skev bild när våra utsläpp ligger kring c:a 14 ton om vi tar med de utsläpp som vår konsumtion genererar. Naturskyddsföreningens ståndpunkt är att denna siffra skall redovisas och att vi bör reducera den med 5 – 10 % per år. En stor enighet råder kring att bygga stationsnära, Jakobsberg, Barkarby och Kallhäll samt också Viksjö. De 14000 nya bostäder som kommunen lovat om tunnelbana byggs till Barkarby kommer att byggas genom en förtätning av Barkarbystaden och i de områden i Veddesta som frigörs när industrin flyttas ut. Andra frågor som kom upp var bebyggelse i periferin, t ex Stäket – Ängsjö, Förbifart Stockholm, Växthusvägen och en stor livsmedelsaffär på Kodaktomten.

När det gäller Förbifart Stockholm så är samtliga partier för en utbyggnad utom MP och V. För övriga frågor går en tydlig linje mellan Fp och S och övriga närvarande partier, där Fp och M vill bygga Växthusvägen och bygga småskalig bebyggelse i Stäket och andra perifera platser. Anders C. Eriksson ser det som möjligt att göra villaområden mera intressanta och från social synpunkt mindre isolerade genom att komplettera med ny bebyggelse som också kan ge mötesplatser och ökad stadsodling.

Många lämnade mötet med blandade känslor och funderar över Pärs budskap om vad vi lämnar till våra barn och barnbarn. Är 30000 nya invånare i Järfälla en lösning när koldioxidutsläppen är högre i Storstockholm än i Sverige i genomsnitt? Om så är fallet hur kan vi då ställa om vår livsstil så att vi sänker våra bidrag till koldioxidutsläppen? För att få vetskap om dina utsläpp kan du gå in på kommunens hemsida och testa hur klimatsmart du är. Utifrån det värdet kan du fundera över vad som behöver göras.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *