Kommunen tillåter högre bullernivåer och mer luftföroreningar för sina egna medborgare

Karta över bebyggelsen läge i förhållande till verksamhetsområdet vid Rotebroleden

Karta över Almarevägens läge i förhållande till verksamhetsområde vid Rotebroleden

I detaljplanen för ett område vid Almarevägen som är ute på samråd föreslår kommunen att åtta friliggande stadsvillor och en förskola byggs. Från Naturskyddsföreningen anser vi att det är olämpligt av följande skäl:

1. Luftföroreningar: Med den förväntade ökningen av trafiken, det topografiska läget och de ökade riskerna av luftföroreningar bör  noggranna mätningar ske innan bebyggelse.
2. Buller: Området är mycket bullerutsatt och bullret kommer att öka om verksamhetsområdet etableras. Syftet är att flytta störande verksamheter till området. I planbeskrivningen tas inte hänsyn till bullret från verksamhetsområdet och ökade trafikmängder. Är det ett bra läge för en förskola?
3. Kommunens analys av ett jämförbart läge: Genomför kommunen samma analys av Almarevägen som i yttrandet över Väsbys planer på att bygga vid Vällsta, borde slutsatsen bli densamma:
”Läget är varken är stations-, centrum-, eller kollektivtrafiknära och dessutom ligger det inom ett redan idag bullerstört område. I den till Fördjupad Översiktsplan (FÖPen) tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) saknas dessutom en diskussion kring hur en eventuell bostadsbebyggelse på platsen kan anses vara lämplig sett utifrån planens klimatpåverkan.?”
Skillnaden till Almarevägens nackdel är ännu mera trafik och kortare avstånd till störande verksamhetsområde.
4. Negativ påverkan på spridningskorridorer för växter, djur, insekter mm. Området vid Almarevägen utgör en kritisk länk för spridningssamband med Stäketsön och Häradsallmänningen vilket försvagas vid en exploatering. Vid bevaring av dessa är det viktigt att hela livscykeln för berörda ekosystem beaktas.
Kommer exploatörer och bostadsrättsinnehavare att acceptera att döda träd växer 20- 30 m från vardagsrumsföstret?
5. Ökade nederbördsmängder: Vilka konsekvenser får ökade nederbördsmängder p g a klimatförändringen samtidigt som stora ytor kalhuggits vid Degermossen och verksamhetsområdet vid Rotebroleden exploateras?
6. Regionala cykelvägar till Rotebro och anslutning till Ängsjö. Upplandsleden: Kommer inte dessa att passera området?
7. Utvärdering gentemot kommunens förslag till Målmatris. En utvärdering gentemot den målmatris som tagits fram av kommunstyrelsen förstärker bilden av kommunens egen analys (punkt 3 ovan) av det olämpliga av att bebygga området.

Sammanfattningsvis anser vi att den nya bebyggelsen inte ska etableras vid Almarevägen, men att fler bostäder i centrala lägen Jakobsberg/Barkarby och Kallhäll snarast byggs.

Synpunkter Detaljplan för Almarevägen 20131025

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *