Jägmästare Thies Eggers visade skötselplanen för Sollentuna häradsallmänning

Dimmorna lättar vid Ängsjö (Foto: Allan Edblom)

Dimmorna lättar vid Ängsjö (Foto: Allan Edblom)

Under tiden dimmorna lättade ute vid Ängsjö visade jägmästare Thies Eggers från Skogssällskapet och ansvarig förvaltare oss runt på Häradsallmänningen. I förvaltningen ingår hela cykeln från slutavverkning till återbeskogning, röjning, gallring och ny slutavverkning. Förvaltningen sker med hänsynstagande till natur- och rekreationsvärden samtidigt som ett visst avkastningskrav skall tillgodoses.

Han redogjorde för Häradsallmänningarnas betydelse och nuvarande ägoförhållanden. Därefter gjorde vi en intressant och givande vandring där vi besökt ett tiotal av de 120 bestånd som finns beskrivna i Exkursion Sollentuna häradsallmänning

Skötselplan med de olika bestånden.

Thies upplever det som fördelaktigt att kommunerna är stora ägare och att de har allmänhetens tryck på sig att bevara natur- och rekreationsvärden. Han tycker att det är en bra balans mellan avkastning och hänsynstaganden till natur och rekreationsvärden.

Häradsallmänningen är FSC certifierad, se http://se.fsc.org/index.htm. Den skogsägare som vill bli FSC-certifierad ska anpassa skogsbruket till FSC:s regler och kontakta en FSC-godkänd certifierare för kontroll och godkännande.

Enligt FSC skall skogen skötas enligt 10 principer där t ex miljöpåverkan beskrivs som

”Den biologiska mångfalden och därtill knutna värden, vattentillgångar, jordar, unika och känsliga ekosystem och naturtyper ska bevaras så att de ekologiska funktionerna och skogens karaktär kan behållas”. Se http://se.fsc.org/principer-och-kriterier.264.htm

Thies ställer upp på en till två exkursioner per år där vi från Naturskyddsförenningen kan styra vilka bestånd vi vill besöka och diskutera åtgärder.

SNF medlemmar anmäl ert intresse för att mera aktivt delta i ett arbete för att göra Häradsallmänningen ännu bättre och samtidigt öka din kunskap om skogen och dess värden.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *