Länsstyrelsen föreslår att Järvafältet blir Kunglig Nationalstadspark

Utökat skydd sk riksintresse

I det förslag som Länsstyrelsen nu skickar på remiss föreslås att tre nya områden i Stockholms län pekas ut som riksintressen för friluftslivet, däribland Järvafältet. Områden av riksintresse för friluftslivet skyddas enligt miljöbalken. Det är områden som är särskilt värdefulla för friluftslivet och som ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. Av […]

Läs mer

Kommunen tillåter högre bullernivåer och mer luftföroreningar för sina egna medborgare

Karta över bebyggelsen läge i förhållande till verksamhetsområdet vid Rotebroleden

I detaljplanen för ett område vid Almarevägen som är ute på samråd föreslår kommunen att åtta friliggande stadsvillor och en förskola byggs. Från Naturskyddsföreningen anser vi att det är olämpligt av följande skäl: 1. Luftföroreningar: Med den förväntade ökningen av trafiken, det topografiska läget och de ökade riskerna av luftföroreningar bör  noggranna mätningar ske innan bebyggelse. […]

Läs mer

Naturskyddsförening deltar i ”Kajer mot det gröna”

Järfälla Kommun planerar för hållbara gränssnitt mellan stad och land och har fått projektpengar från Delegationen för hållbara städer för studier kring hållbar stadsutveckling. Ansökan avsåg att belysa hur få till bättre stadsbyggande när vi å ena sidan behöver bygga mer och, å andra sidan, behöver värna de gröna kvalitéerna. I projektbeskrivningen anges: Projektet ”Kajer […]

Läs mer

Stadsvillor i Berghem kan stoppas

  Emma Feldman (M) ordf. planeringsutskottet säger i en artikel i Mitt i Järfälla: ”Jag har lite svårt att se kompletterande bebyggelse i det här området. Som politiker är det viktigt att lyssna till vad folk tycker”. Planprocessen skall fullföljas. Läs hela artikeln på sidan 5 i Mitt i Järfälla. Från Naturskyddsföreningens sida tycker vi […]

Läs mer

Kommunen knaprar på grönområden

  Den s k Berghemsskogen skall bebyggas med stadsvillor. I det pågående detaljplanearbetet beskrivs det ”En ny detaljplan har tagits fram för ett befintligt villaområde i Berghem. Syftet är att ersätta den gällande detaljplanen för området med en ny detaljplan med planbestämmelser som är anpassade till dagens situation och hur utvecklingen av bebyggelsen i området […]

Läs mer

Jägmästare Thies Eggers visade skötselplanen för Sollentuna häradsallmänning

Under tiden dimmorna lättade ute vid Ängsjö visade jägmästare Thies Eggers från Skogssällskapet och ansvarig förvaltare oss runt på Häradsallmänningen. I förvaltningen ingår hela cykeln från slutavverkning till återbeskogning, röjning, gallring och ny slutavverkning. Förvaltningen sker med hänsynstagande till natur- och rekreationsvärden samtidigt som ett visst avkastningskrav skall tillgodoses. Han redogjorde för Häradsallmänningarnas betydelse och nuvarande […]

Läs mer